SpråkSam – Språkutvecklande arbetsplatser

 

Språksam – Att lära språk på arbetsplatsen

(Read about SpråkSam in english.)

Projektet SpråkSam drevs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum åren 2009-2011. Projektet utgick från tanken att språk lärs in i ett socialt sammanhang. Både den som behärskar språket och den som lär sig måste vara aktiva.

SpråkSam finansierades av Europeiska socialfonden med drygt 30 miljoner kronor och genomfördes i sex kommuner i Stockholms län.

Syftet var att stärka anställda som har en svag ställning på arbetsmarknaden genom att utveckla språk- och yrkeskompetens. Projektet riktade sig till anställda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. En stor andel av de anställda inom omsorgen i Stockholmsområdet har bristfällig utbildning och kompetens för yrket. Många av dem har också bristande kunskaper i svenska, vilket gör att de har svårigheter att klara av vissa arbetsuppgifter, och att de inte kan delta fullt ut i arbetsplatsträffar och i kompetensutveckling.

Cirka 300 vårdbiträden och undersköterskor fick, inom ramen för SpråkSam, språk- och vårdutbildning på arbetsplatserna under arbetstid. Utbildningen gavs av språk- och vårdlärare från kommunernas vuxenutbildning och sfi. Unikt för SpråkSam var att hela arbetsplatsen, även arbetskamrater och chefer, engagerades. Projektet bedrevs på 24 arbetsplatser. Ett 30-tal språk- och vårdlärare och cirka 50 språkombud var verksamma i projektet.

En central tanke med projektet var att språkutveckling och språkinlärning ska bli en del av den vardagliga verksamheten på arbetsplatserna. SpråkSam arbetade för att skapa språkutvecklande miljöer, det vill säga tillåtande miljöer där alla ska våga fråga och uppmärksamma språkliga problem och missförstånd, och där arbetsplatsen kan hantera språkproblem.

På varje arbetsplats utbildades minst två så kallade språkombud. Deras uppgift var att vara stöd för personer som deltar i språkutbildningen och att hjälpa andra anställda med språkfrågor i stort och smått. Lärare, språkombud och chefer gavs utbildning och handledning kring språkrelaterade teman. De deltog i nätverk för att diskutera och utbyta erfarenheter. Grupphandledning gavs också för hela arbetsgrupper ute på arbetsplatserna.

Utbildningen till språkombud har vidareutvecklats till en modern utbildning med webbutbildning och fysiska träffar i kombination. Det finns nu också en utbildning för språkombudsutbildare. Läs mer om utbildningarna på Vård- och omsorgscolleges webbplats.

I projektet SpråkSam testades och utvecklades också modeller och metoder för att höja den språkliga kommunikationen och kompetensen på arbetsplatsen. Förutom den metodutveckling som genomfördes på samtliga arbetsplatser genomförde forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola fördjupad metodutveckling på fyra arbetsplatser.

SpråkSam utvärderades både på individ- och organisationsnivå av fristående konsulter. Utvärderingsrapporterna hittar du till höger på denna sida.

Under de följande åren fortsatte verksamheten inom projektet ArbetSam. Verktyg och modeller har också spridits till flera europeiska länder inom ramen för projektet TDAR (Transfer and development of ArbetSam results).

 

Kontakt

Detta projekt förvaltas av Vård och omsorgscollege.

info@vo-college.se

Material

Rapporter från tidigare projekt (innan SpråkSam)

Rapporter från projekt inom kompetensfonden, Stockholms stad (2006)

Utvärdering av SpråkSam

Metodutveckling med forskarstöd

Broschyrer

Filmmaterial

Övrigt material