IHoP – Innovativ hemtjänst och partnerskap

Forskning för att utveckla hemtjänsten med äldre

Äldre personer är sällan involverade i utveckling av hemtjänst, trots att delaktighet och personcentrering tydligt lyfts fram i policydokument. Vårt forskningsprogram IHoP, Innovativ hemtjänst och partnerskap, ska bygga ny kunskap om hur hemtjänsten kan utvecklas. Detta gör vi forskare tillsammans med personer som det direkt berör, exempelvis äldre personer, anhöriga, personal, ledning och beslutsfattare.

I programmet utvecklar och studerar vi potentiella förbättringsområden i hela omsorgsförloppet, det vill säga det vill säga under hela hemtjänsttiden, fram till livets slut. Målet är att ta fram arbetssätt som stärker äldre personers delaktighet i hemtjänstens planering, utförande och utveckling.

Vi använder oss av så kallad aktionsforskningsdesign, en vetenskaplig modell som innebär att man forskar tillsammans med målgruppen i stället för om den. Det kan vara att man involverar målgruppen i utformningen av själva studien eller projektet.

Förhoppningen är att IHoP-programmet kommer att bidra till att stärka socialtjänstens ställning som en kunskapsdriven organisation, och att i det långa loppet förändra samhällets syn på ålder och åldrande.

Programmet är finansierat av forskningsrådet Forte och löper från april 2024 till mars 2030.

FAKTA: Aktionsforskning

I aktionsforskning arbetar forskare i nära samarbete med målgruppen, i stället för att enbart forska om målgruppen. Den klassiska idén om aktionsforskning utgår från att giltig kunskap är den kunskap som utvecklas tillsammans med praktiken.

Något som karaktäriserar aktionsforskning är att man arbetar i liten skala genom att identifiera problem, formulera lösningar, testa dem och utvärdera i cykler.

Har du frågor om forskningsprogrammet? Kontakta oss