Forskning och utredning vid Stiftelsen Äldrecentrum 

Vid Stiftelsen Äldrecentrums bedrivs praktiknära forskning och utredningsarbete. Vi arbetar i nära samarbete med uppdragsgivare, partners, både inom akademin, andra FoU-enheter och idéburen sektor, men driver även externt finansierade studier utifrån egna initiativ. 

Vid Stiftelsen Äldrecentrum handlar både forskning och utredningsarbete om att studera företeelser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta innebär att vi kritiskt granskar och undersöker med utgångpunkt i vetenskaplig teori och metod. Till god forskningssed hör också att man tar hänsyn till etiska aspekter. Vid Stiftelsen Äldrecentrum bedrivs forskning och utredningsarbete genom att till exempel utvärdera insatser, processer och metoder.

Stiftelsen Äldrecentrum genomför forskningsstudier och utredningar på uppdrag eller på eget initiativ. Ofta handlar det om kartläggningar, utvärdering eller ibland uppföljning.

En kartläggning syftar till att systematiskt utforska och analysera förutsättningar och att formulera en lägesbeskrivning för ett visst fenomen. Det kan handla om allt från att ta fram och analysera statistik till att genom intervjuer undersöka attityder, eller både och.

För att kunna göra en utvärdering krävs att någon form av kartläggning har föregått själva interventionen. Det betyder att man behöver ha utgångsvärden att mäta mot för att kunna utvärdera själva insatsen, och de kan man bara fånga innan själva insatsen kommit igång och när insatsen är genomförd kan man utvärdera genom att mäta samma sak. Att mäta, kan innebära även att man utvärderar utifrån kvalitativa perspektiv.

En uppföljning syftar främst att kontrollera att verksamhet genomförs som det är tänkt, till exempel i relation till regler och riktlinjer. Stiftelsen Äldrecentrums utredare har gedigen kännedom om lagar, regler och riktlinjer för välfärdsfrågor som rör äldre.

Forskning är egentligen inte annorlunda mot något av det ovanstående formerna för utredning. Om en utredning genomförs enligt vetenskaplig metodik och enligt forskningsetiska regler är den enda skillnaden att forskningsresultat publiceras i vetenskapliga tidskrifter, och därmed genomgår en extern granskning av experter innan de tillåts publiceras. Den typ av forskning som Stiftelsen Äldrecentrum ägnar sig åt är den praktiknära forskningen som utformas utifrån praktikens frågeställningar och behov av kunskap. Med andra ord, en tillräckligt väl genomförd kartläggning, uppföljning eller utvärdering kan hålla samma höga kvalitet som forskning.

Vår kompetens

Stiftelsen Äldrecentrums utredare är alla disputerade inom olika forskningsområden och med olika grundkompetenser, bland annat socialt arbete, gerontologi, epidemiologi, beteendevetenskap, organisationsteori, implementering, nutrition, funktions- och aktivitetsförmåga och funktionsnedsättning. 

Vi arbetar med både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. 

Läs mer om våra medarbetare

Forska tillsammans med oss

Vår kompetens, långa erfarenhet av FoU-arbete inom äldreområdet och nära anknytning till praktiken i både äldreomsorg och hälso- och sjukvård för äldre gör oss till en attraktiv forskningspartner. Stiftelsen Äldrecentrum är medelsförvaltare i Prisma, som tillhör de tre forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vetenskapsrådet 

Är du intresserad av att inleda ett forskningssamarbete, kontakta direktör Åsa Hedberg Rundgren, asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se, eller någon av utredarna.  

Vetenskapliga publikationer

Stiftelsen Äldrecentrums utredare publiceraårligen vetenskapliga artiklar inom flera forskningsområden, ofta i samarbete med andra forskare. SNAC-K befolkningsstudie genererar årligen omkring tre doktorsavhandlingar och ett 30-tal vetenskapliga artiklar. Forskningen på SNAC-K befolkningsdata leds av professor Laura Fratiglioni och sker i huvudsak vid Aging research center, ARC, på Karolinska institutet.

Exempel på Stiftelsen Äldrecentrums vetenskapliga publikationer:

Johansson T, Tishelman C, Eriksson L, Cohen J och Goliath I (2023). Factors associated with death literacy among Swedish adults: A cross-sectional exploratory study. Palliative and supportive care. https://doi.org/10.1017/S1478951523000548

Stranz A, Tishelman C, Westerlund B, Nilsson F, Hilton R och Goliath I (2022). The call-bell in residential care homes: Experiences of residents and staff. Journal of aging studies. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2022.101056

Momeni P, Årestedt K, Alvariza A, Winnberg E, Goliath I, Kneck Å, Leksell J och Ewertsson M (2022). Family members’ encounters with health care services within four care contexts – using the Family involvement and alienation questionnaire. Scandinavian journal of caring sciences. https://doi.org/10.1111/scs.13096

Johansson T, Tishelman C, Eriksson LE, Cohen J och Goliath I (2022). Use, usability, and impact of a card-based conversation tool to support communication about end-of-life preferences in residential elder care–a qualitative study of staff experiences. BMC Geriatrics. https://doi.org/10.1186/s12877-022-02915-w

Johansson T, Tishelman C, Cohen J, Eriksson LE och Goliath I (2021). Continuums of change in a competence-building initiative addressing end-of-life communication in Swedish elder care. Qualitative gealth research. https://doi.org/10.1177/10497323211012986

Hasson H, Gröndal H, Hedberg Rundgren Å, Avby G, Uvhagen H och von Thiele Schwarz U (2020). How can evidence-based interventions give the best value for users in social services? Balance between adherence and adaptations: a study protocol. Implementation science sommunications. https://doi.org/10.1186/s43058-020-00005-9

Nyström M, Strehlenert H (2020). Advancing health services collaborative and partnership research; Comment on “Experience of health leadership in partnering with university-based researchers in Canada – A call to ‘re-imagine’ research”. International Journal of health policy and management. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2020.16

Läs mer om Stiftelsen Äldrecentrums vetenskapliga publikationer

Vetenskapligt supplement

Sedan 2020 ger Stiftelsen Äldrecentrums tidskrift Äldre i Centrum ut ett vetenskapligt supplement med målet att stärka den praktiknära äldreforskningen och sprida praktik- och kliniknära kunskap. 

  • Har du skrivit en FoU-rapport med resultat som skulle kunna utvecklas något och få vidare spridning?  
  • Har du forskningsresultat som skulle kunna nå ut till en bred svensk läsekrets?  
  • Eller har du kanske varit handledare till ett masterarbete, som förtjänar att publiceras vetenskapligt?  

Då ska du höra av dig till redaktionen för Äldre i Centrums vetenskapliga supplement. Se mer utförliga instruktioner till författare på aldreicentrum.se, eller i den bifogade pdf:en.

För frågor – kontakta:  

Mikael Mildén, redaktör vetenskapligt supplement, mikael.milden@aldreicentrum.se 

Åsa Hedberg Rundgren, direktör Stiftelsen Äldrecentrum, asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se