Utvecklings- och förändringsarbete

För kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.

Stöd till utvecklings- och förändringsarbete 

Att lära och utvecklas genom reflektion och vetenskapligt förhållningssätt. Äldrecentrum kan hjälpa och stötta verksamhetsutveckling. 

Äldrecentrums utredare har alla gedigen metodkompetens för utredningsuppdrag och representerar tillsammans en bred kunskapsbas med relevans för äldreområdet. Här finns kompetens inom bland annat socialt arbete, gerontologi, beteendevetenskap, nutrition och organisationsteori.

Stöd till verksamhetsutveckling

Äldrecentrum kan bidra till ökad kunskapsutveckling genom att ge process- och metodstöd till lokala utvecklingsprojekt och förändringsarbete som drivs av verksamheter inom äldreområdet.

Äldrecentrum kan vara en resurs redan från idéstadiet när en frågeställning ska ta form, till planering och val av design för projektet och dess genomförande, ge stöd till analys av data och slutligen presentation av resultat. Det kan röra sig om att en hel arbetsgrupp är involverad, eller att en utvecklings- eller projektledare tillsammans med ett par medarbetare får processtöd av Äldrecentrums utredare.

Formen för stödet anpassas efter behov och förutsättningar. Äldrecentrum använder sin gedigna forskarkompetens och utgår från forskningsprocessens steg och anpassar processen till det aktuella projektet och till verksamhetens förutsättningar.

Evidensbaserad metodik

När verksamheter inför nya metoder eller ska förändra arbetssätt, krävs god kunskap både om implementering och förändringsarbete. För att förändringar ska få fullt utslag i verksamheten krävs sedan även ihärdigt, tålmodigt och systematiskt upprätthållande av förändringsprocesserna. En förutsättning är ett engagerat ledarskap, en annan är kunskap en tredje är reflektion.

Att leda förändring är komplext. Förändringsarbetet måste vara ständigt levande och frågor att ställa sig är många.

  • Hur vet vi att nya rutiner faktiskt är bättre än att fortsätta göra såsom vi redan gör idag?
  • Hur ska vi bedöma om principerna för vårt nya arbetssätt fungerar?
  • Hur kan vi veta att de som ska utföra arbetssättet följer instruktioner? Och om de inte gör det, varför gör de inte det?
  • Behöver vi då förändra eller anpassa arbetssättet till de förutsättning som rådet på just vår arbetsplats?
  • Eller är det någon annan åtgärd som vi behöver införa? Och hur vet vi då att vi gör rätt?

Genom systematisk uppföljning och analys är det möjligt att förstå hur väl man lyckats med sitt förändringsarbete, och vad man behöver jobba vidare med för utvecklas ytterligare.

Äldrecentrum kan stötta chefer och arbetsgrupper i systematiskt förändringsarbete och ge stöd till implementering. Vi gör det utifrån vetenskaplig metodik och förenar praktiskt stöd med kunskapsutveckling och forskning.

Reflektion

Äldrecentrum har under flera år på uppdrag av framför allt Stockholms stads äldreförvaltning tillhandahållit skräddarsydd kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen i reflektion.

Vill du veta mer om reflektion? Se gärna vår introduktion.

Du kan även beställa boken Reflektion som arbetssätt, som Äldrecentrum gav ut i nyutgåva 2019.

Undrar du något om utvecklings- och förändringsarbete? Kontakta oss så hjälper vi dig.