Tryggt mottagande efter sjukhusvistelse

Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad genomfört en studie om äldre personer, som efter en utskrivningsplanering skrevs ut från sjukhus med olika insatser: hemtjänst, tryggt mottagande, korttidsboende eller vård- och omsorgsboende.

Syftet var att undersöka hur behov av vård och omsorg bedömdes, förändrades, tillgodosågs och upplevdes och hur det skilde sig mellan olika typer av insatser.

De som hade fått extra stödinsatser av särskild hemtjänstpersonal under några veckor efter hemkomsten (tryggt mottagande), var mycket nöjda. I intervjuerna framkom att man ansåg det särskilt positivt att ha fått hjälp av samma personer och att dessa hade arbetat i lugnt tempo, varit kunniga och hade koordinerat de olika vårdaktörerna. Studien visar dock att det är svårt att fånga effekterna av tryggt mottagande på gruppnivå.

I rapporten diskuteras hur modellen kan utvecklas med hänsyn till lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Resultaten visar att tryggt mottagande kan fylla en viktig funktion, både genom att ge kvalificerad omsorg och bidra till bedömningen av de fortsatta behoven av hjälp och stöd.