Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

Stiftelsen Äldrecentrum samlar in personuppgifter från länets och landets kommuner, Stockholms läns landsting, olika myndigheter och privata vårdföretagare via deras hemsidor. Syftet är att kunna bjuda in dig till olika slags aktiviteter, till exempel utbildningar, seminarier, nätverk, konferenser och olika slags möten, eller för att ta kontakt med dig i en specifik fråga. Äldrecentrum använder även dina personuppgifter för administrativ hantering av Äldrecentrums olika aktiviteter som du deltar i.

Äldrecentrum behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra de uppdrag som åligger oss. Uppgifterna har Äldrecentrum för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot de verksamheter Äldrecentrum arbetar för. Dina personuppgifter kan finnas i olika listor för att Äldrecentrum ska kunna använda dem i arbetet. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part men endast om det finns skäl till det för det arbete som Äldrecentrum utför. Mottagare kan vara andra FoU-verksamheter, kommuner i länet och landet, landstingen och andra myndigheter.

Personuppgifter lämnas aldrig ut i kommersiella syften. Äldrecentrum behandlar dina personuppgifter med stöd av 61 e i GDPR.

Personuppgifter om dig som Äldrecentrum behandlar är namn, e-postadress, titel, telefonnummer och adress till ditt arbete. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge du aktivt deltar i någon aktivitet som Äldrecentrum anordnar, till exempel projekt, nätverk, utbildningar, seminarier, konferenser eller olika slags möten. Uppgifterna för den aktuella aktiviteten sparas som längst tolv månader efter avslut.

Dina rättigheter

  • Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Äldrecentrum.
  • Du har rätt att få besked om personuppgifterna om dig som Äldrecentrum behandlar. Du kan också begära att dina personuppgifter hos Äldrecentrum raderas.
  • Om du har lämnat samtycke till att Äldrecentrum behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.
  • För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till Äldrecentrums dataskyddsombud eller Datainspektionen.

Har du frågor om hur vi lagrar dina personuppgifter? Kontakta oss för mer information.