Avslutade projekt

Avslutade projekt 2023

Musik i omsorgen

Effektiva arbetssätt för att implementera musik som omvårdnadsåtgärd vid Serafens vård- och omsorgsboende.

Avslutade projekt 2022

Att mäta behov av vård

Vilka metoder och verktyg finns för att mäta vårdtyngd och vårdbehov och hur används de i svenska kommuner i dag?

Sällskap på recept

Att öka kännedomen om öppna träffpunkter och mötesplatser, och nå ut till äldre personer med ensamhetsproblematik.

Enkät för insatser mot undernäring

Ett uppdrag från Södermalms stadsdelsförvaltning att utforma och genomföra enkätundersökning för att undersöka behovet av förebyggande aktiviteter mot undernäring.

Avslutade projekt 2021

Måltider mot ensamhet

Vi följer upp Stockholms stads satsning Matlyftet som ska motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

Avslutade projekt 2020

Hur äldrevänligt är Stockholm?

Inom ramen för Stockholms stads arbete för en Äldrevänlig stad, genomförde Äldrecentrum en enkätstudie där kommunens äldre kunde komma till tals.

Intresserad av våra rapporter?

Många projekt avslutas med att vi publicerar en rapport över resultaten. Bland våra publikationer kan du hitta både rapporter och annat material.

Se publikationer