Anpassning till nya rutiner under pandemin

Följsamhets- och anpassningsdilemman för förstalinjen-chefer och personal inom äldreomsorgen vid införande av nya rutiner i samband med coronapandemin

Äldreomsorgen hade speciellt stora utmaningar under coronapandemin då verksamheten ofta förutsätter en närhet mellan personal och brukare, något som blir problematiskt ur ett smittskyddsperspektiv. Men genom hygienrutiner finns möjlighet att skapa en trygg omvårdnadssituation och samtidigt även en trygg arbetssituation.

Myndigheter har gett direktiv för hur omsorgen ska arbeta under pandemin och allmänna råd har omsatts i riktlinjer som i sin tur omsatts i rutiner. Dessa ska i sin tur anpassas efter lokala förutsättningar.

I detta projekt frågar vi oss hur den lokala nivån löst dilemmat om följsamhet och anpassning, ur både brukar- och personalperspektiv. Genom intervjuer studerar vi hur man resonerade kring frågor som rör kärnkomponenter, programlogik och anpassning till egen kontext.