Praktiknära forskning och utveckling

Praktiknära forsknings-, utrednings- och utvecklingsarbete utgår från behov som formuleras i dialog med praktiken och där kunskap och erfarenheter från personal, medborgare, brukare, patienter och anhöriga tas till vara. Stiftelsen Äldrecentrum arbetar för att kunskap ska göra skillnad i praktiken.

Stiftelsen Äldrecentrum genomför utredningar på uppdrag av hälso- och sjukvårdens aktörer, kommun eller andra, och vi bedriver forskning i samarbete med akademiska partners och andra FoU-enheter eller helt i egen regi. Stiftelsen Äldrecentrum erbjuder även process- och metodstöd till utvecklingsinitiativ i verksamheter och till förändringsarbete.   

Forskning

Stiftelsen Äldrecentrums forskningsinriktning är den praktiknära forskningen som utformas utifrån praktikens frågeställningar och behov av kunskap. I forskningen samarbetar vi ofta och gärna med akademin, vi har till exempel ett långtgående samarbete med Aging research center på Karolinska institutet, men vi har även gott samarbete med våra kollegor på andra FoU-enheter, och med andra aktörer inom till exempel idéburen sektor.  

Tillsammans med övriga FoU-enheter i Stockholms län med inriktning mot äldre, bygger vi även en modell för hur personal, brukare, patienter och anhöriga ska kunna bli än mer delaktiga i den framtida forskningen. 

Läs mer om Stiftelsen Äldrecentrums forskning

Utvecklings- och förändringsarbete 

Stiftelsen Äldrecentrum kan ge stöd till verksamhetsutveckling. Det kan röra sig om stöd att genomföra utvecklingsinitiativ, projekt eller stöd i förändringsarbete.

Med vår långa erfarenhet av utvecklingsarbete inom äldreområdet, har Stiftelsen Äldrecentrum djup förståelse för välfärdssystemens utmaningar och möjligheter, och kan erbjuda praktiken stöd till verksamhetsutveckling och implementering.

För att skapa hållbar förändring krävs implementeringskompetens. Stiftelsen Äldrecentrums utredare har kompetens att handleda och vägleda verksamheter i förändrings- och förbättringsarbete.

I samarbete med praktiken kan vi bidra till och ge stöd till lokalt lärande, och tillsammans skapa den nödvändiga vetenskap som behövs i vardagen för att hållbart förändringsarbete.

Har du en idé till ett utvecklingsprojekt? Stiftelsen Äldrecentrum kan vara ett stöd redan från idéstadiet när en frågeställning ska ta form, till planering, projektdesign och dess genomförande, ge stöd till analys av data och presentation av resultat.

Kontakta oss  eller läs mer om stöd till utvecklings- och förändringsarbete.

Befolkningsstudien SNAC-K

SNAC-Kungsholmen är en befolkningsstudie som studerar åldrandet och kartlägger risk- och friskfaktorer i processen. Projektet har pågått sedan 2001.

Läs mer om SNAC-K