Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

Alla publikationer

Vinjettstudie: Bemanning av en fiktiv demensenhet

2023 / Louise Sundberg, Helena Strehlenert, Bettina Meinow / Rapporter

Rapport 2023:3. På uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum låtit personal från äldreboenden diskutera och ge sin syn på hur ett demensboende borde bemannas för att kunna uppfylla kraven på ett rehabiliterande synsätt, trygg och meningsfull vardag, samt personcentrerad vård och omsorg.

LUS-omstart: Ett pilotprojekt inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör

2023 / Charlotta Ryd, Lars Sonde / Rapporter

Rapport 2023:2. Stiftelsen Äldrecentrum, Avdelningen social omsorg äldre vid Enskede-Årsta-Vantör och Region Stockholm har arbetat med ett pilotprojekt för att återuppta implementeringsarbetet av LUS. Arbetsgruppen genomförde intervjuer och en fallstudie om utskrivningsprocessens delar. Resultaten visar att kunskapen om vad riktlinjerna innebär varierade stort.

Bild på rapportens framsida

Hur används BPSD-registret i Stockholms stad?

2023 / Louise Sundberg, Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

Rapport 2023:1. I denna rapport har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på uppdrag av äldreförvaltningen undersökt hur BPSD-registret används vid vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. Antalet registreringar i registret ökar, men bara 30 procent av de anslutna enheterna genomför faktiskt registreringar. Rapportens författare föreslår möjliga åtgärder för att kunna öka användningen av BPSD-registret i Stockholms stads verksamheter.

Reidun sitter i en personalgrupp och pratar. Bild ur filmen.

Att hitta in i samtalet

2023 / Lisa Partby / Filmmaterial

En film om hur man kan använda DöBra-kortleken för att samtala om den sista tiden i livet. Vår förhoppning är att alla ska få modet att delta i dessa viktiga möten.

Rapportens framsida

Ett proaktivt palliativt förhållningssätt på särskilda boenden i Stockholms stad – reflektioner om implementering

2022 / Ida Goliath / Rapporter

Rapport 2022:5. Chefer på särskilda boenden ser ett stort behov av att förbättra tidigt kommunikation kring den sista tiden i livet. Men hur ska man implementera ett palliativt förhållningssätt i sin organisation? Det reflekterar rapportförfattaren kring, efter att ha följt upp Stockholms stads utskick av två verktyg för att stödja implementeringen av ett palliativt förhållningssätt på SÄBO.

Bild av rapportens framsida

Utvecklingsområden för den palliativa vården i SÄBO och LSS

2022 / Ida Goliath, Lars Sonde / Rapporter

Rapport 2022:4. Stiftelsen Äldrecentrum fick av äldreförvaltningen i Stockholms stad uppdraget att utreda stadens behov av att utveckla den palliativa vården vid särskilda boenden och LSS-boenden. Rapporten pekar på flera områden för att stärka ett palliativt förhållningssätt. Den palliativa kompetensen behöver breddas och användas, men även ledarskapet behöver stärkas, så att chefer kan skapa organisationer som främjar ett palliativt förhållinngssätt.

Erfarenheter av att införa reflektion inom äldreomsorgen i Stockholms stad

2022 / Tove Ahnher, Marie Birge-Rönnerfält / Rapporter

Rapport 2022:3. Reflektion kan vara ett viktigt verktyg för personal i äldreomsorgen för att hantera sin arbetssituation och utvecklas på jobbet. Denna kartläggning omfattar 14 enheter med chefer och 32 reflektionsledare som utbildats av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad. De diskuterar vad som kan vara vinsterna med reflektionsträffar och vad som är viktigt att tänka på när man inför reflektion i verksamheten.

Kartläggande enkätundersökning för att förebygga undernäring

2022 / Åsa von Berens, Lina Palmlöf / Rapporter

Rapport 2022:2. Stiftelsen Äldrecentrum har bistått Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad med att ta fram en enkät och undersöka hur många personer över 70 år som är i behov av aktiviteter för att förebygga undernäring och att se vilka önskemål som finns om stöd kring mat och måltider.

Rapportens framsida

Uppföljning av Stockholms stads test av REAGERA-S

2022 / Ida Goliath, Lina Palmlöf / Rapporter

Rapport 2022:1. Äldreförvaltningen i Stockholms stad initierade ett test av screeninginstrumentet REAGERA-S i äldreomsorgens beställarenheter. Sammanfattningsvis visar resultaten att REAGERA-S har potential att stödja biståndshandläggare för att upptäcka våld i nära relationer inom myndighetsutövning av äldreomsorg.