Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

Alla publikationer

Specialiserade hemtjänstgrupper i Stockholms stad. Kompetens och organisation våren 2022

2024 / Lars Sonde, Sarah Wallcook, Lennarth Johansson / Rapporter

Rapport 2024:3. Stiftelsen Äldrecentrum har följt upp Stockholms stads satsning på specialiserade hemtjänstgrupper, som genomfördes för att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen för personer med demens. Kartläggningen rörde framför allt vilken kompetens som fanns i grupperna och hur de organiserade sitt arbete.

Äldre som har både hemtjänst och hemsjukvård i Stockholm – en registerstudie

2024 / Louise Sundberg, Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

Rapport 2024:2. Stiftelsen Äldrecentrum har sammanställt registeruppgifter om äldre personer i Stockholms kommun med insatser från både hemtjänst och hemsjukvård för att beskriva vad som kännetecknar denna grupp. De visar sig över lag vara ett par år äldre, en högre andel kvinnor, ha sämre kognitiv förmåga och ett större behov av stöd i det dagliga livet, än de med enbart hemtjänst.

Everyday technology’s interplay in the lives of people with dementia: A multiple case study in the rural North of England

2024 / Sarah Wallcook, Camilla Malinowsky, Georgina Charlesworth, Charlotta Ryd, Louise Nygård / Vetenskapliga publikationer

Everyday life in rural places can be hampered by many different infrastructural challenges for which technology is often considered a panacea. However, little is known about technological interactions among people living rurally with dementia, who more often live alone and make up a larger proportion of the rural population in England compared to urban.

Att implementera musik som omvårdnadsåtgärd. Ett pilotprojekt på Serafens vård- och omsorgsboende

2023 / Lars Sonde, Sarah Wallcook / Rapporter

Rapport 2023:6. Stiftelsen Äldrecentrum har utvärderat ett pilotprojekt för att införa musik som omvårdnad på ett vård- och omsorgsboende. Rapportens författare konstaterar att engagemanget förblev personberoende, och att bristen på kontinuitet gjort det svårt att nå ut i personalgruppen. Samtidigt var insatsen lyckad för de boende och gav lugn och ro.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholm – uppföljning av verksamheten 2018-2022

2023 / Helena Strehlenert, Lars Sonde / Rapporter

Rapport 2023:5. Stiftelsen Äldrecentrum fick uppdraget att göra en uppföljning av Palliativt kunskapscentrums verksamhet sedan den senaste utvärderingen 2018. Bedömningen är att det är en välfungerande verksamhet som bidrar till att göra det palliativa förhållningssättet känt bland personal i vård och omsorg.

Validation of a culturally adapted Swedish-language version of the death literacy index

2023 / Therese Johansson, Åsa Olsson, Carol Tishelman, Kerrie Noonan, Rosemary Leonard, Lars E. Eriksson, Ida Goliath, Joachim Cohen / Vetenskapliga publikationer

The death literacy index (DLI) was developed in Australia to measure death literacy, a set of experience-based knowledge needed to understand and act on end-of-life (EOL) care options but has not yet been validated outside its original context.

Hållbarheten i svensk äldreomsorg i ljuset av covid-19

2023 / Lennarth Johansson, Gerdt Sundström / Vetenskapliga publikationer

Covid-19-pandemin var ett stresstest som visade tillståndet i svensk äldreomsorg. Redan före pandemin hade äldreomsorgen stora problem med att finansiera och att upprätthålla kvaliteten i verksamheten och framför allt att rekrytera och behålla personal.