Uppföljning av kvalitetspremie i hemtjänst – ett försök för att stimulera kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Författare: Louise Sundberg, Charlotta Ryd, Ida Goliath - Kategori: Rapporter - Årtal: 2024

Ger kvalitetspremie ökad utveckling av hemtjänsten?

Under perioden maj till december 2022 gjorde Stockholms stad ett försök att implementera en kvalitetspremie i hemtjänsten, för att se om det kunde fungera som ett incitament för verksamheterna att sträva mot ökad kvalitet. I sina ansökningar fick de redovisa ett antal indikatorer som Stockholms stad valt ut som mått på kvalitet: personalkontinuitet, antal timmar utförda av timanställda och utbildningsnivå. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag av äldreförvaltningen att följa upp försöket.

Denna rapport bygger på 13 intervjuer med chefer från utförare av privat och kommunal hemtjänst av olika storlek. Dessutom har äldreförvaltningens strateger sammanställt sina lärdomar av försöket. Tillsammans ger de en bild exempelvis av om kvalitetspremien stimulerar till kvalitetsutveckling, för vem modellen passar bra, vilka tankar verksamheterna hade om kvalitetspremiens indikatorer, varför man valde att söka eller inte söka premien, och vad som påverkar kvalitet i hemtjänst.

Rapportens slutsatser blir bland annat att försöket med kvalitetspremien hade en mycket begränsad effekt. Få utförare ansökte om premien och ännu färre levde upp till kraven och blev beviljade ersättning. Hemtjänstutförare ansåg att kvalitetspremiens tre indikatorer för kvalitet är relevanta kvalitetsmått. De arbetar också kontinuerligt med kvalitetsutveckling, och införandet av kvalitetspremien tycktes inte stimulera denna utveckling ytterligare.

Ladda ner PDF

Publicerad: 17 maj, 2024

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.