Specialiserade hemtjänstgrupper i Stockholms stad. Kompetens och organisation våren 2022

Författare: Lars Sonde, Sarah Wallcook, Lennarth Johansson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2024

Hur lyckades satsningen på specialiserade hemtjänstgrupper?

På uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum genomfört en studie av de 73 hemtjänstenheter som 2022 fick medel från äldreförvaltningen för att utveckla specialiserade hemtjänstgrupper. Syftet var att utveckla den personcentrerade vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. Stiftelsen Äldrecentrum har kartlagt gruppernas kompetens och hur de organiserar sitt arbete.

Stimulansmedlen har främst använts för att höja personalens kompetens i demensvård. Bland de 54 enheter som ingick i kartläggningen hade drygt 70 procent av fast anställda och timvikarier undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning. All fast anställd personal hade genomfört Svenskt demenscentrums webbutbildning Demens ABC och fyra av fem även fortsättningen Demens ABC+. 20 enheter hade personal med Silviasyster­utbildning och tolv enheter var Silviahemscertifierade eller stjärnmärkta.

Antingen ingick all personal i enhetens specialiserade hemtjänstgrupp, eller så bestod gruppen av utvald personal som endera hjälpte brukaren eller fungerade som konsulter till övrig personal. Kompetenssatsningen når dock främst fast anställd personal, vilket är ett problem då en tredjedel av personalen var timanställd. Personalkontinuiteten, att samma personal går hem till brukaren, var också ett problem. Enheterna uppgav att det var svårt att upprätthålla kontinuiteten, särskilt om det enbart skulle vara personal från en specialiserad hemtjänstgrupp som svarade för omsorgen.

Satsningen på specialiserade hemtjänstgrupper stimulerar till ökad kompetens hos personalen. Möjligheten ökar för brukare med demenssjukdom eller kognitiv svikt att få hjälp av personal med demenskompetens, vilket på sikt förbättrar den personcentrerade vården och omsorgen.

Ladda ner PDF

Publicerad: 10 april, 2024

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.