Äldre som har både hemtjänst och hemsjukvård i Stockholm – en registerstudie

Författare: Louise Sundberg, Lars Sonde, Lennarth Johansson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2024

Vad kännetecknar gruppen äldre med både hemtjänst och hemsjukvård?

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har sammanställt registeruppgifter om äldre personer i Stockholms kommun med insatser från både hemtjänst och hemsjukvård. Syftet var att beskriva vad som kännetecknar hemmaboende äldre med kombinerade vård- och omsorgsinsatser.

Underlaget bestod av alla 26 000 personer som var 65 år eller äldre med hemtjänst i Stockholms kommun, varav 7 500 personer också hade insatser från regionens hemsjukvård.

Andelen av personer 80 år och äldre med hemtjänst, som också hade hemsjukvård, varierade mellan stadsdelsförvaltningarna, från 25 till 37 procent. Bland alla 80 år och äldre utgjorde de åtta procent av befolkningen. Gruppen med kombinerade insatser var över lag ett par år äldre, bestod av en högre andel kvinnor, hade sämre kognitiv förmåga och ett större behov av stöd i det dagliga livet, än de med enbart hemtjänst.

Hemsjukvården bestod vanligtvis av besök i hemmet dagtid på vardagar, men närmare fyra av tio besök skedde under kvällar, nätter och helger. Nästan samtliga besök var enskilda hembesök och de genomfördes främst av undersköterskor. I genomsnitt fick personer med hemsjukvård tolv besök per månad, även om det var vanligast att ha två besök per månad. Endast var femte person hade fler än 20 besök under månaden.

Rapportens författare konstaterar att av alla som är 80 år och äldre med insatser i det egna hemmet i Stockholms kommun, får en tredjedel kombinerade insatser från hemtjänst och hemsjukvård. Äldre personer med omfattande, sammansatta och snabbt föränderliga behov av hjälp är beroende av hjälp från både sjukvård och hemtjänst. Gruppen är viktig att identifiera för att kunna utveckla nödvändig och säker samverkan kring hemmaboende äldre med stora vård- och omsorgsbehov.

Ladda ner PDF

Publicerad: 2 april, 2024

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.