Arbete med reflektion

Reflektion som arbetsmetod är viktig ur flera aspekter, både för den individuella professionella utvecklingen och för utveckling av medarbetargrupper och ledningsgrupper. Genom individuell reflektion kan man öka sin självkännedom, vilket gör oss bättre rustade att hantera olika situationer i arbetslivet. Gruppreflektion synliggör fler perspektiv och kan ge nya insikter om oss som en del av gruppen och gruppen som helhet, vilket möjliggör kontinuerlig grupputveckling.

Äldrecentrum har under flera år på uppdrag av framför allt Stockholms stads äldreförvaltning tillhandahållit skräddarsydd kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen i reflektion.

Vi har också gett ut boken Reflektion som arbetsutveckling, skriven av våra medarbetare Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman. Den har blivit en populär hjälp för alla som vill utveckla sitt arbete med reflektion.

Vill du veta mer om reflektion?

Har du frågor om reflektion? Kontakta vår utbildare: