Förändringsarbete

Att lära och utvecklas genom kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

Stöd till verksamhetsutveckling och implementering 

Äldrecentrum stöttar utifrån evidensbaserad metodik.

När verksamheter inför nya metoder eller ska förändra arbetssätt, krävs god kunskap både om implementering och förändringsarbete. För att förändringar ska få fullt utslag i verksamheten krävs sedan även ihärdigt, tålmodigt och systematiskt upprätthållande av förändringsprocesserna. En förutsättning är ett engagerat ledarskap, en annan är kunskap. 

Att leda förändring är komplext. Förändringsarbetet måste vara ständigt levande och frågor att ställa sig är många.

  • Hur vet vi att nya rutiner faktiskt är bättre än att fortsätta göra såsom vi redan gör idag?
  • Hur ska vi bedöma om principerna för vårt nya arbetssätt fungerar?
  • Hur kan vi veta att de som ska utföra arbetssättet följer instruktioner? Och om de inte gör det, varför gör de inte det?
  • Behöver vi då förändra eller anpassa arbetssättet till de förutsättning som rådet på just vår arbetsplats?
  • Eller är det någon annan åtgärd som vi behöver införa? Och hur vet vi då att vi gör rätt? 

Genom systematisk uppföljning och analys är det möjligt att förstå hur väl man lyckats med sitt förändringsarbete, och vad man behöver jobba vidare med för utvecklas ytterligare.  

Äldrecentrum kan stötta chefer och arbetsgrupper i systematiskt förändringsarbete och ge stöd till implementering. Vi gör det utifrån vetenskaplig metodik och förenar praktiskt stöd med kunskapsutveckling och forskning.  

Inför ni ett nytt arbetssätt och vill att det är optimalt?

Då är ni välkomna att delta i två workshops som ingår i ett forskningsprojekt, där ni får möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över hur det nya arbetssättet ska kunna göra bäst nytta i er verksamhet och för era brukare. 

Läs mer om projektet ->