Vem får hemvård?

Hemvård av sköra äldre i Stockholms stad – en registerstudie

Allt fler äldre får både vård och omsorg i sitt hem, vilket betyder att de har insatser både från primärvården och från socialtjänsten. De som är i behov av dessa insatser, enstaka insatser i hemmet av husläkarmottagning, hemsjukvård, och hemtjänst, är ofta sköra och har ett hälsotillstånd som är instabilt och som varierar från en dag till en annan. Att samverkan mellan huvudmännen fungerar är en grundläggande förutsättning för att den äldre personen ska få den bästa vård och omsorg för sina behov.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FoU nu kommer genomföra två projekt med syfte att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Äldrecentrum ansvarar för en registerstudie som ska ta reda på vad som kännetecknar gruppen äldre med hemsjukvård i Stockholms stads 13 stadsdelar. Kunskapen om vilka det är som har både hemsjukvård och hemtjänstinsatser är begränsad och det saknas kunskap om vad som kännetecknar gruppens behov. Bristen på data beror bland annat på att ingen enskild databas har denna information, varför uppgifter om gruppen förutsätter att olika databaser samkörs. I det här projektet kommer sjukvårdsdata från region Stockholm användas kombinerad med data om hemtjänst från Stockholms stads sociala dokumentationssystem.

De underliggande frågeställningarna handlar om att beskriva hur många personerna som får hemvård de är, vilka insatser och i vilken omfattning som hemsjukvården och hemtjänsten erbjuder dessa personer och vilka yrkesgrupper, och med vilken kompetens, som svarar för insatserna?

Data från regionens vårddatabas (VAL) och från Stockholms stads sociala dokumentationssystem (Paraplyet) kommer användas för att dels beskriva hemsjukvårdens insatser och socialtjänstens hemtjänstinsatser till äldre personer, 65 år och äldre, i Stockholms stad som har insatser från både hemsjukvården och socialtjänsten.

FoU nu ansvarar för det andra projektet, som ska stötta utveckling av samarbetet mellan två husläkarmottagningar i Solna och kommunens hemgångsteam. Utgångspunkten i projektet är en samskapande design mellan husläkarmottagningarna och hemtagningsteamet med stöd av FOU nu. Tillsammans tar parterna fram till exempel målsättning, tillvägagångssätt, tidsplan och strukturer för kontinuerlig revidering och anpassning utifrån hur arbetet utvecklas. Arbetet kommer att utgå från befintliga ordinarie strukturer och kompetenser.

Har du frågor om projektet?