Reflektion i Stockholms äldreomsorg

Stöd till reflektionsarbete inom Stockholms stads äldreförvaltning

Reflektion som arbetsmetod är viktig ur flera aspekter, både för den individuella professionella utvecklingen och för utveckling av medarbetargrupper och ledningsgrupper. Genom individuell reflektion kan man öka sin självkännedom, vilket gör oss bättre rustade att hantera olika situationer i arbetslivet. Gruppreflektion synliggör fler perspektiv och kan ge nya insikter om oss som en del av gruppen och gruppen som helhet, vilket möjliggör kontinuerlig grupputveckling.

Äldrecentrum har under flera år på uppdrag av framför allt Stockholms stads äldreförvaltning tillhandahållit skräddarsydd kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen i reflektion.

Har du frågor om projektet och om reflektion?