Utvärdering av Palliativt kunskapscentrum, PKC

Palliativt kunskapscentrum i Stockholm – uppföljning av verksamheten 2018-2022

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum följt upp verksamheten vid Palliativt kunskapscentrum, PKC, i Stockholms län för perioden 2018–2022. PKC:s målsättning är att ge ökad kunskap om palliativ vård till alla yrkesgrupper som vårdar palliativa patienter. Uppföljningen syftade i huvudsak till att besvara frågor om hur PKC arbetar för att nå sitt mål och vad det gett för resultat. I uppdraget ingick också att ge förslag på utvecklingsområden för avtal som styr PKC:s verksamhet samt den fortsatta verksamheten vid PKC.

Datainsamlingen har i huvudsak byggt på intervjuer med representanter för PKC, dess styrgrupp och referensgrupper. Utöver intervjuerna gjorde vi en dokumentgenomgång av beslut kopplade till PKC, som avtal, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Stiftelsen Äldrecentrums bedömning är att PKC bidrar till att göra det palliativa förhållningssättet känt bland personal inom såväl kommunal som regionfinansierad vård och omsorg. PKC är en välfungerande verksamhet med ett stort utbud av utbildningar, kurser och seminarier, men också en väl utbyggd digital plattform för utbildningar, fakta, information och sociala medier. Det finns i dag ett brett samarbete med många olika aktörer för olika syften, bland annat för att utveckla och genomföra utbildningar.

Se gärna vår tidigare utvärdering av PKC:s verksamhet 2018.