Verksamheten hos Palliativt kunskapscentrum

Palliativt kunskapscentrum i Stockholm – Uppföljning av verksamheten

Palliativt kunskapscentrum, PKC, startade 2015 för att öka kunskapen om palliativ vård. Kunskapscentret samägs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, inom Stockholms läns landsting och sju kommuner i Stockholms län.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har mellan mars-oktober 2018 på uppdrag av HSF studerat verksamheten för att beskriva PKC:s innehåll, resurser och hur man arbetar för att nå målet ”all personal som vårdar palliativa patienter ska ha kunskap om och förståelse för ett palliativt förhållningssätt”.

Uppföljningen bygger på intervjuer med representanter från PKC, anslutna kommuner, styrgrupp och referensgrupp samt en enkät som besvarades av palliativa ombud. Utöver detta har Äldrecentrum genomfört en systematisk genomgång av relevanta dokument, PKC:s hemsida, genomförda aktiviteter och framtaget utbildningsmaterial.

Resultaten av uppföljningen visar att PKC i hög grad nått målet att fungera som en kunskapsbank för palliativa frågor och även har bidragit till ökad kunskap genom sina utbildningar. Äldrecentrums bedömning är att PKC valt en bra strategi för att nå en stor målgrupp, men att ytterligare arbete återstår, inte minst för att motivera fler kommuner att vara med och samfinansiera PKC.