Trygghet när man skrivs ut från sjukhuset

Utveckling av modellen Tryggt mottagande

I arbetet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS, har lagens berörda aktörer skapat en modell för tryggt mottagande i hemmet efter en sjukhusvistelse. I januari 2018 fick Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ett uppdrag att utvärdera projektet Tryggt mottagande i hemmet, som startade våren 2017 inom tre stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Rapporten visade goda erfarenheter inom staden med arbetsmodellen Tryggt mottagande, men pekade också på utvecklingsområden.

Ett viktigt utvecklingsområde handlade om att anpassa Tryggt mottagande till kraven i den regionala överenskommelsen kring LUS. Överenskommelsen trädde i kraft i januari 2020 och innebär att tiden från det att patienten är utskrivningsklar till att kommunens betalningsansvar träder i kraft ska minska från fem till tre dagar. Detta kräver att kommunen behöver en flexibel organisation som kan hantera kortare ledtider, samtidigt som Tryggt mottagande koordinerar insatser från olika vårdgivare, gör hemgången säker och trygg, samt kartlägger behov av fortsatta insatser inom äldreomsorgen.

Under 2020 ska Äldrecentrum på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholm medverka i att utveckla och testa arbetssättet Tryggt mottagande för att möta kraven i den nya överenskommelsen kring lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Äldrecentrums roll är att tillsammans med beställaren och berörda aktörer inom ramen för uppdraget ta fram anpassade arbetssätt, tydliggöra målgrupper samt stödja och utvärdera arbetssättet.