LUS-omstart: Ett pilotprojekt inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör

Författare: Charlotta Ryd, Lars Sonde - Kategori: Rapporter - Årtal: 2023

Intervjuer och fallstudie om utskrivningsprocessen

Stiftelsen Äldrecentrum, Avdelningen social omsorg äldre vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Region Stockholm har arbetat med ett pilotprojekt för att återuppta implementeringsarbetet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2018) i Stockholms län, förkortat LUS. Dessa riktlinjer ska främja ett arbetssätt som ökar patienters/brukares trygghet och delaktighet i utskrivningsprocessen. 

En arbetsgrupp startade sin insats 2021. Syftet var att undersöka vilka delar i utskrivningsprocessen som inte fungerar i dag, och i förlängningen förbättra den och öka möjligheten till fler genomförda SIP, samordnad individuell plan.

Arbetsgruppen genomförde intervjuer och en fallstudie för att besvara frågeställningen om utskrivningsprocessens olika delar. Resultaten visar att kunskapen om vad riktlinjerna för de olika stegen i utskrivningsprocessen innebär för respektive yrkesgrupp och enhet, varierade stort. Det bidrog bland annat till att få eller inga SIP-möten genomfördes.

Samtidigt pågår det mycket kommunikation och samarbete mellan de olika enheterna i utskrivningsprocessen. Aktörerna jobbar var och en hårt för att den enskilda ska kunna skrivas ut snabbt och säkert. Men det finns en avsaknad av samordning i processen, om man definierar samordning som en koordinering av resurser och arbetsinsatser, och inte bara samarbete samt utbyte av information. Med tanke på att samordning är en väldigt viktig del i lagens intentioner är detta problematiskt.

Ladda ner PDF

Publicerad: 12 juni, 2023

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.