FINGER – demensprevention i Stockholms stad

Implementering av FINGER-studien – Stockholm internationell huvudstad för äldres kognitiva hälsa

Karolinska institutet planerar tillsammans med FINGER Brain health institute en storskalig implementering i Stockholm av den livsstilsintervention som fick mycket positiva resultat i en finsk studie som publicerades 2015. Studien brukar förkortas FINGER (The Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability). Resultaten fick stor uppmärksamhet över hela världen och just nu arbetar forskargrupper i mer än 25 länder med att genomföra liknande studier inom ramen för det initiativ som kallas World wide FINGERS.

Nu handlar det om att gå från forskning till implementering med målet att nå alla drygt 80 000 personer över 65 år i Stockholmsregionen och få dem att ändra sin livsstil enligt FINGER-modellen. Det ambitiösa målet är att göra Stockholm till internationell huvudstad för äldres kognitiva hälsa.

Utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum kommer att följa implementeringsarbetet vid de verksamheter som väljer att börja med FINGER-modellen. Fokus i Stiftelsen Äldrecentrums arbete läggs på frågeställningar som: Vad får olika enheter att påbörja arbetet med att införa FINGER-studiens modell för livsstilsförändringar, vilka är framgångsfaktorerna och vilka är hindren? Vad gör att äldre motiveras att påbörja de livsstilsförändringar som FINGER-modellen kräver?

I forskningsarbetet ska även kontinuerlig återkoppling ingå till de medverkande verksamheterna. En viktig frågeställning att besvara, och oavsett var i kedjan personalen finns, är hur väl eller hur dåligt verksamhetens kontext (organisation, styrning, storlek, lagutrymme, utbildningsnivå, självbestämmande etcetera) påverkar införandet av modellen?

Arbetet genomförs genom strukturerade intervjuer med ett urval av personal som finns i den kedja av aktörer som involveras i implementeringsarbetet. Från de forskare som först initierade, genomförde och presenterade FINGER-studien och som under projekttiden kvalitetssäkrar modellen, via de personer som får uppdraget att starta, informera, utbilda och följa deltagande enheter under implementeringsprocessen, till den personal som möter äldre personer i samband med att FINGER-modellen används. Även ett urval av de äldre personerna som medverkar kommer intervjuas.

Pilotprojekt i Järva

Hösten 2022 startade pilotprojektet Livsstil för hjärnhälsa i den tidigare stadsdelen Spånga-Tensta, numera Järva, där personer som är 65 år eller äldre får möjligheten att vara med i ett fullskaligt program för att förbättra sin hälsa. Programmet bygger delvis på resultat från FINGER-studien, men också andra studier som har undersökt hur sömn och stress påverkar hälsan.

I projektet ger vi varje deltagare individuellt stöd för att utveckla sin nya livsstil och genomföra den i sin vardag. Förhoppningen är att livsstilsförändringarna är varaktiga, lustfyllda och meningsfulla. Piloten genomförs i samarbete med demenskoordinator från stadsdelsförvaltningen i Järva.

Har du frågor om projektet eller vill du delta i pilotprojektet?