Musik i omsorgen

Att implementera musik som omvårdnadsåtgärd. Ett pilotprojekt på Serafens vård- och omsorgsboende

På uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa inom Region Stockholm har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum följt implementeringsprojektet Musik som omvårdnadsåtgärd vid Serafens vård- och omsorgsboende.

Syftet med implementeringsprojektet var dels att öka förståelsen och kunskapen hos omsorgspersonalen kring hur musik kan användas som omvårdnadsåtgärd, dels att pröva en modell för hur musik kan integreras i en äldreomsorgsverksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt. Stiftelsen Äldrecentrum har undersökt vilka strategier och arbetssätt som gör att musiken integreras och blir en del av omvårdnadsåtgärderna på boendet, samt vilka organisatoriska förutsättningar som finns för musik som omvårdnadsåtgärd och att höja personalens motivation.

Personalens kunskaper har ökat under projekttiden, men fortfarande är engagemanget personberoende. Ett stort problem har varit kontinuiteten och möjligheten att nå så många som möjligt i personalgruppen. Det var framför allt vid sångstunderna på avdelningarna som personalen fick möjlighet att lära och få inspiration till att själva använda musik. Att se de boendes glädje och hur musiken gav lugn och ro, var viktigt för motivationen hos chef och medarbetare.

I uppdraget diskuterar vi också viktiga faktorer för att projektet ska kunna lyckas i framtiden. Det handlar om styrning, chefens roll, målsättningar och systematisk uppföljning, men även hur personalen kan involveras för att musiken ska kunna integreras på ett långsiktigt hållbart sätt.