Samverkan under coronapandemin

Organisering av samverkan kring covid-19 – frågeställningar under våren 2020

I samband med coronapandemin sattes alla verksamheter inom kommun och region på svåra prov. Inte minst i samverkan mellan olika aktörer blev man tvungna att hitta nya vägar för organisering och beslut. Detta gäller inte minst vid patienters övergång mellan slutenvård och äldreomsorg.

Tillsammans med FoU nu arbetar Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum med ett projekt för att lära av hur man organiserat samverkan lokalt under våren 2020 inför framtida organisation av samverkan mellan region och kommun.

I projektet kommer vi att arbeta med fyra delar:

  • Beskriva variationer av samverkansorganisationer på lokal nivå och ge en större bild av hur regionen respektive kommunerna internt organiserat sin egen krisledning/krisorganisation.
  • Identifiera intressenternas intresse och lärandebehov.
  • Identifiera underlättande och hindrande faktorer utifrån intressenternas olika perspektiv.
  • Skapa lärande för framtida organisation av samverkan.

I arbetet med frågeställningarna kommer vi att samla in erfarenheter från klustersamordnare på husläkarmottagningar och kommunrepresentanter som ingått i klustermöten. Även representanter från regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning, socialtjänsten, lokal särskild sjukvårdsledning, geriatrik, rehab och Avancerad sjukvård i hemmet kommer att tillfrågas om sina erfarenheter av samverkan under pandemin.