Evidensbaserad verksamhet

Hur gör evidens nytta för brukare?

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och forskningsevidens. Men det är svårt att införa och använda nya arbetssätt och evidensbaserade insatser i verksamheterna. Det gäller särskilt när insatsen inte går att använda exakt såsom den är designad, då de professionella får balansera mellan att vara följsamma till insatsen med att anpassa den till kontexten. Dilemmat är ständigt närvarande i det sociala arbetet, men det finns i dag inget strukturerat beslutsstöd för hur det ska hanteras i det dagliga arbetet.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med FOU nu och forskare vid Karolinska institutet fått forskningsmedel från Forte för att genomföra projektet Hur gör evidens nytta för brukare? Inom projektet utvecklas och testas ett arbetsmaterial för att stödja professionella i att reflektera kring anpassningar av nya arbetssätt. Syftet är att undersöka hur anpassnings- och följsamhetsdilemmat hanteras i socialtjänsten och hur ett strukturerat beslutsstöd kan påverka hanteringen. Vi vill förstå hur beslutsstödet kan stödja professionella i att identifiera kärnkomponenter i insatserna, förstå skillnader mellan sin egen kontext och kontexten där insatserna har tidigare använts, samt göra anpassningar som stämmer överens med insatsernas mål.

För att utveckla metodiken har vi genomfört ett antal workshops under 2019 för att få praktikens synpunkter och förslag till anpassning. Utöver detta har vi även gjort en litteraturöversikt, vars resultat kommer att publiceras som en så kallad scooping review, en artikel som identifierar vilken forskning som sker inom området.

Studien kan bidra till att brukare i framtiden får ett stöd som överensstämmer med bästa tillgängliga evidens samtidigt som det kan leda till lärande kring hur samverkan mellan forskning och praktik kan stärka både socialtjänst och forskning. Projektet förväntas avslutas under 2021.