Evidensbaserad verksamhet

Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan anpassning och följsamhet av evidensbaserade arbetssätt

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och forskningsevidens. Men det är svårt att införa och använda nya arbetssätt och evidensbaserade insatser i verksamheterna. Det gäller särskilt när insatsen inte går att använda exakt såsom den är designad, då de professionella får balansera mellan att vara följsamma till insatsen med att anpassa den till kontexten. Dilemmat är ständigt närvarande i det sociala arbetet, men det finns i dag inget strukturerat beslutsstöd för hur det ska hanteras i det dagliga arbetet.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med FOU nu, FoU Nordväst, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm och forskare vid Karolinska institutet och Mälardalens universitet fått forskningsmedel från Forte för att genomföra projektet Hur gör evidens nytta för brukare? Inom projektet utvecklas och testas ett arbetsmaterial för att stödja professionella i att reflektera kring anpassningar av nya arbetssätt. Syftet är att undersöka hur anpassnings- och följsamhetsdilemmat hanteras i socialtjänsten och hur ett strukturerat beslutsstöd kan påverka hanteringen. Vi vill förstå hur beslutsstödet kan stödja professionella i att identifiera kärnkomponenter i insatserna, förstå skillnader mellan sin egen kontext och kontexten där insatserna har tidigare använts, samt göra anpassningar som stämmer överens med insatsernas mål.

För att utveckla metodiken har vi genomfört ett antal workshopserier under 2020 och 2021 för att få praktikens synpunkter och förslag till anpassning. En annan en delstudie i projektet handlar om chefer och medarbetares perspektiv på dilemman kopplade till följsamhet till och anpassning av hygienrutiner i hemtjänsten under coronapandemin. Utöver detta görs också en litteraturöversikt, med fokus på hur anpassning och följsamhet beskrivs i den vetenskapliga socialtjänstlitteraturen. Projektet kan bidra till att brukare i framtiden får ett stöd som överensstämmer med bästa tillgängliga evidens samtidigt som det kan leda till lärande kring hur samverkan mellan forskning och praktik kan stärka både socialtjänst och forskning.

 

Publikationer från projektet

Manual för att utbilda och handleda arbetsgrupper inom socialtjänsten i att balansera anpassning och följsamhet vid införande av nya arbetssätt. Ladda ner manualen som pdf

Henna Hasson, Hedvig Gröndal, Åsa Hedberg Rundgren, Gunilla Avby, Håkan Uvhagen och Ulrica von Thiele Schwarz(2020). How can evidence-based interventions give the best value for users in social services? Balance between adherence and adaptations: a study protocol. Implementation science communications. https://doi.org/10.1186/s43058-020-00005-9

Helena Strehlenert, Emma Hedberg Rundgren, My Sjunnestrand och Henna Hasson (2023). Fidelity to and adaptation of evidence-based interventions in the social work literature: A scoping review. The British journal of social work. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcad170

Henna Hasson, Emma Hedberg Rundgren, Helena Strehlenert, Anna Gärdegård, Håkan Uvhagen, Charlotte Klinga, Åsa Hedberg Rundgren och Ulrica von Thiele Schwarz (2023). The adaptation and fidelity tool to support social service practitioners in balancing fidelity and adaptations: Longitudinal, mixed-method evaluation study. Implementation research and practice. https://doi.org/10.1177/26334895231189198