Med och för äldre

Ett medforskarprojekt tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning

Med och för äldre är ett spin-off projekt till samverkansprojektet Samsas med syfte att ge äldre personer med erfarenhet av vården möjlighet att lyfta och utforska egna prioriteringar kring att förebygga försämrad hälsa. Projektet startade i mars 2022 och är ett samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum, Stockholms universitet samt äldreomsorgen på Södermalms stadsdelsförvaltning. Medforskargruppen har träffats varannan vecka på Tellus fritidscenter sedan hösten 2022.

Vad är medforskning?
I vårt projekt definierar vi medforskning som forskning som genomförs med eller av de människor som berörs av ämnet, i stället för att forska för eller om dem.

Resonemanget kring detta arbetssätt är att medverkan av de som berörs är mer rättvis och att forskning borde ta hänsyn till frågor som dessa personer själva tycker är viktiga. Dessutom kan medforskning leda till att kontakten mellan hälso- och socialtjänsten samt brukare förbättras, och i förlängningen ta fram kunskap som möjliggör lösningar som är mer relevanta och som kan engagera en bredare population av äldre personer.

I det här projektet deltar äldre personer som har erfarenhet av vården, i hela forskningsprocessen. De är med och prioriterar vilka forskningsfrågor som ska lyftas, designar studiens olika delar, samlar in data, analyserar och sprider resultaten. Under projektets gång kommer vi att ta upp frågor om bland annat representativitet, symboliskt inflytande och normativism för att utforska hur rättighets- och jämlikhetsprinciper kan upprätthållas på ett hållbart sätt i vår medforskarmodell.

Medforskargruppen fick finansiering från Forte i januari 2023 (dnr 2022-01308). Utifrån resultaten kommer ett framtida projekt planeras för att utforska en eller flera av de identifierade prioriteringarna, samt genomslaget av medforskning i praktiken.

Projektet ska leda till: 

 • Ny förståelse för hur äldre personer med erfarenhet av vården ser på förebyggandet av försämrad hälsa
 • En kartläggning av aspekter som de tycker är viktiga att ta hänsyn till för att förebygga försämrad hälsa
 • En inblick i hur kartläggningen överensstämmer med befintliga insatser och initiativ och om de pekar på nya utvecklingsområden
 • En nytänkande och inkluderande medforskningsansats som kan spridas och implementeras i praktiken och praktiknära forskning

Medforskargruppen består av: 

 • Ulla Dahlqvist, medforskare
 • Yvonne Domejl, medforskare
 • Kerstin Green, medforskare
 • Pia Gawell, medforskare
 • Gigi Isaksson, medforskare
 • Anneli Stranz, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet
 • Ulrika Voghera, medforskare
 • Ing-Mari Dohrn, gästforskare på Stiftelsen Äldrecentrum
 • Ida Goliath, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum
 • Sarah Wallcook, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum