Äldres liv under coronapandemin

Levnadsvanor under coronapandemin bland personer 70 år och äldre

I december 2019 identifierade smittskyddsmyndigheten i Kina ett nytt coronavirus. Det har fått namnet SARS-CoV-2, och kan ge sjukdomen covid-19, vilket står för coronavirus disease 2019. Vissa grupper i samhället har en ökad risk för allvarliga symptom vid smitta och en genomgång av tillgängliga studier av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och personer över 70 år utgör därmed den främsta riskgruppen.

I mars 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten äldre personer att minimera kontakten med andra så mycket som möjligt, undvika att åka med kollektivtrafik och andra färdmedel samt undvika att handla i butiker, allt för att undvika smitta.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum skickade under försommaren 2020 ut en enkätstudie riktad till äldre personer, 70 år och äldre i Stockholms län. Målet var att studera hur äldre personer upplever sin situation och om de förändrat sina levnadsvanor och vilka eventuella konsekvenser det fått. Frågorna ställdes inom olika områden: psykisk hälsa, fysisk hälsa, social delaktighet, vård och omsorg, mobilitet och transporter. Studiens resultat förväntas kunna bidra till ökad förståelse för hur äldre personer väljer, optimerar och kompenserar i sin vardag för att få den att fungera vid händelser med stor samhällspåverkan. Förhoppningen är också att vi ska kunna bidra med kunskap om hur äldre personers behov av stöd och service har kunnat mötas under pandemin samt dra lärdomar för utveckling av framtidens vård, omsorg och samhällsservice.

Har du frågor om projektet?