Begränsningsåtgärder i demensomsorgen

Förutsättningar och kompetens för användning av skydds- och begränsningsåtgärder inom vård – och omsorgsboende med demensinriktning

Personal inom vård- och omsorgsboenden ställs ibland inför situationer då de behöver fatta beslut om att använda åtgärder som kontrollerar eller inskränker den boendes rörlighet i syfte att skydda personen själv eller omgivningen. Utan samtycke betraktas dessa åtgärder som tvångs- eller begränsningsåtgärder, även om syftet är gott och avser att skydda personen.

På uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad genomförde Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en intervjustudie för att undersöka kompetens kring användning av skydds- och begränsningsåtgärder samt samtycke, bland personal inom vård- och omsorgsboenden med demensinriktning. Sju intervjuer genomfördes med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), verksamhetskontroller och enhetschefer.