ArbetSam – lärande arbetsplatser

(Read about ArbetSam in english.)

ArbetSam är projektet som startade efter det lyckade projektet SpråkSam. ArbetSam startade i februari 2011 och pågick till juni 2013. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden och projektägare var Lidingö stad som tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum drev projektet.

Projekt ArbetSam syftade till att stärka personer som arbetar inom äldreomsorgen och som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Genom att kompetensen på hela arbetsplatsen stärks förbättras kvaliteten i omsorgen men också det individuella lärandet. Projektet skulle utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser.

ArbetSam var ett samverkansprojekt mellan sju Stockholmskommuner och fem företag. Ett bestående resultat av projektet är utbildningen för språkombud som vidareutvecklats till en modern utbildning utifrån modellen blended learning. Läs mer om språkombudsutbildningen  hos Vård- och omsorgscollege.

Mål och målgrupp
Målet var att de arbetsplatser som deltog skulle fortsätta att använda utvecklade arbetsmetoder och modeller för arbetsplatslärande.

Deltagarna som hade slutfört kompetensutvecklingsinsatser inom projektet skulle ha stärkt sin yrkeskompetens, ha samlat en enkel portfolio med översikt över vilka utbildningar hen deltagit i innan projektet och under projektet, samt ha inhämtat kunskaper för att ha formell möjlighet att söka in till gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Projekt ArbetSam skulle också stärka samverkan mellan vuxenutbildningen och omsorgsverksamheten samt stötta långsiktiga samverkansformer mellan svenska som andraspråk och vård- och omsorgsprogrammet inom kommunal vuxenutbildning.

Cirka 650 medarbetare utgjorde projektets primära målgrupp. De kom från 75 arbetsplatser i kommuner, stadsdelar och privata vårdföretag i Stockholms län. Dessa medarbetare fick ta del av individuell undervisning och lärande i mindre grupper på arbetsplatserna. Utbildningen genomfördes av lärare från vuxenutbildningen och sfi (svenska för invandrare).

Kompetensutveckling
Projektet ArbetSams huvudfokus var att ge kompetensutveckling till personal och anställda inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. Att reflektera över sin kunskap och att dela med sig av erfarenhet och kunskaper gör att hela arbetsplatsen växer. Detta inkluderar alla på arbetsplatsen, såväl chefer som medarbetare.

När man lyckas skapa en kontinuerlig kedja av en generös lärandemiljö, lära nytt, använda den nya kunskapen, föra kunskapen vidare och utvecklas, vilja lära mer, finns rätt rätt förutsättningar för lärande arbetsplatser.

Stödmodeller för kompetensutveckling som erbjöds inom ramen för projekt ArbetSam, modellerna beskrivs nedan:

  • Grundutbildning
  • Språkombud
  • Reflektionsledare
  • Nätverksträffar
  • Utbildare

Grundutbildning
Den primära målgruppen (650 personer anställda på de 75 arbetsplatser som ingick i projektet) fick ta del av den grundutbildning som ArbetSam genomförde.

Utbildningens innehåll byggde dels på arbetsplatsernas och individernas behov, dels på kurser i den nya gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram samt sfi och svenska som andraspråk.

Varje arbetsplats som deltog i projektet erbjöd ett antal av sina anställda ett individuellt anpassat utbildningsprogram – grundutbildningen. Utbildningen var kopplad till kurser på vård- och omsorgsprogrammet och svenska som andraspråk.

Språkombud
Språkombud utbildades för att ge stöd till kollegor som har bristande kunskaper i svenska eller på annat sätt behöver hjälp med läs- och skrivförståelse. Uppdraget som språkombud innebär även att stödja och arbeta med hela arbetsplatsens språkutveckling.

Reflektionsledare
För all utveckling är det viktigt att kunna reflektera över vardagshändelser. Därför utbildades reflektionsledare som höll reflekterande samtal på arbetsplatserna. ArbetSam utbildade flera grupper reflektionsledare. Reflektionsledarna fick en utbildning under sex heldagar med uppföljande handledning. Dessutom ordnades nätverksträffar för gruppen.

Utbildare
Vårdlärare och lärare i svenska som andraspråk samarbetade i ArbetSams kurser och tog fram individuellt anpassade program för sina respektive grupper. Projektet utgick från Europarådets nivåskala i språk.

Tre pilotprojekt
I projektet  ingick tre mindre pilotprojekt;

Valideringsprojektet
Projektet syftade till att integrera traditionell skolvalidering med validering av yrkeskunskap på arbetsplatserna. Validering är en lärprocess som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av kunskaper. Det innebär även ett erkännande av erfarenhet och kompetens som en person besitter, oberoende av hur de förvärvats.

Kartläggning av språkkunskaper inom vård- och omsorg
I detta projekt anpassades den europeiska språkskalan Gemensam europeisk referensram för språk, GERS, mot arbete inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Referensramen var framtagen av Europarådet och tanken med den är att lärare, chefer, studerande och arbetstagare ska kunna referera till en gemensam språkskala. Mer information om språkskalan finns här nedan under Material.

Metodutveckling med forskarstöd
Denna delstudie genomfördes på fyra utvalda arbetsplatser. Syftet var att utveckla och pröva olika metoder för lärande på arbetsplatsen samt att finna strukturer på olika nivåer som hindrar eller möjliggör ett individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande. Arbetet utfördes av universitetslektorer vid Stockholms universitet.

På arbetsplatserna genomfördes ett antal reflekterande möten. Deltagarna var medarbetare med stora behov av kompetensutveckling. Genom att forskarna organiserade lärande möten och deltog aktivt (genom observation/reflektion), och genom att intervjua berörda på arbetsplatsen, kom innehåll, process och förutsättningar att belysas. Det gav ett underlag till hur lärande möten som metod bättre kan organiseras och genomföras. Centralt i studien var att deltagarna var med i processen, inte enbart som deltagare i de reflekterande mötena som genomfördes, utan att de även fanns med i de ständiga återkopplingar som skedde för att kontrollera fakta och för att analysera resultat.

Utvärdering av projektet
Utvärderarna, som var consider consultants, följde projektet och gav råd och stöd till projektledningen samt styrgruppen. De sammanställde också rapporter och utvärderade hur projektets arbete (metoder och stödmodeller) samt hur väl resultatet överensstämde med uppsatta mål. Läs mer i den sammanfattande utvärderingsrapporten som du hittar till höger på sidan.

Verktyg och modeller från SpråkSam och ArbetSam har spridits till flera europeiska länder inom ramen för TDAR (Transfer and development of ArbetSam results).

Utvecklingsprojektet medfinansierades av EU.

 

Kontakt

Detta projekt förvaltas av Vård och omsorgscollege.

info@vo-college.se

Material

Utvärderingar

Utvärderingsrapport om ArbetSam (2013)

Slututvärdering  (sammanfattning)

Arbetsplatslärande – erfarenheter från implementering av utbildningar och material för arbetsplatslärande och språkutveckling inom äldreomsorgen 2016 

 

Arbetsplatslärande – Vägledning för chefer
Är du chef inom omsorgen och vill bygga upp en lärande och språkutvecklande arbetsplats? Det här är den vägledning som du behöver. Den ger tips på hur du inventerar kompetensbehovet, hur du beställer utbildning, hur arbetsplatsens praktik kan bli studieämnen i undervisning och hur du samarbetar med lärare, språkombud och reflektionsledare.

Arbetsplatslärande – vägledning för chefer

 

Arbetsplatslärande – handbok för lärare
Handboken beskriver flera mycket användbara pedagogiska metoder som vårdlärare och andraspråkslärare har använt i projekten ArbetSam och SpråkSam. Här förs också ett teoretiskt resonemang om vad som krävs för ett lyckat arbetsplatslärande.

 

Lärande på arbetsplatsen
En informationsbroschyr som i korthet beskriver syfte och mål med ArbetSam, vilka som deltar och olika metoder för att bygga upp lärande och språkutvecklande arbetsplatser.

Lärande på arbetsplatsen

 

Arbetsplatsförlagd utbildning – undervisning integrerad med validering inom projektet ArbetSam
I skriften beskriver projektledarna Marie Hertin och Maj Berg hur den reella kunskapen hos omsorgspersonal kan bedömas och värderas genom validering. I den modell för validering som använts inom projektet ArbetSam sker utbildning och validering samtidigt, i en och samma process – så kallad formativ validering.

 

Linje Lärande
I skriften Linje Lärande utvecklar ArbetSams utvärderare, Harald Berg och Arthur Henningson, för vad som krävs för att bygga upp lärande arbetsplatser, professionella medarbetare och effektiva vård- och omsorgsteam. Författarna och tillika utvärderarna har följt de senaste 10-15 årens projekt med arbetsplatslärande inom vård- och omsorg i Stockholmsregionen.

Linje Lärande

Lära på jobbet
Här sätter vi in ArbetSam i ett sammanhang. Uppsatsen är projektets bidrag till Götapriset där ArbetSam var en av 49 nominerade bland drygt 200 inlämnade bidrag. ArbetSam beskrivs som ett i raden av många lyckade pärlbandsprojekt för arbetsplatslärande och språkutveckling. Vidare får du möta några arbetsplatser som kommit långt i utvecklingen av sitt arbetsplatslärande. Uppsatsen ringar in vad som krävs för att utveckla ett framgångsrikt lärande i arbetet och bygga upp en språkutvecklande miljö. Avslutningsvis beskrivs några av de utmaningar som omsorgen står inför de närmaste årtiondena.

Lära på jobbet

Filmmaterial

 

Övrigt

Anpassad språkskala till omsorgen

Materialet består av fyra delar och bygger på Europarådets språkliga referensnivåer som anpassats för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Del 1 är en manual som beskriver bakgrunden till materialet och hur det är tänkt att användas. Del 2 är en beskrivning av nivåerna, del 3 innehåller verktyg för självskattning och bedömning av språkkunskaper inom yrket. Del 4 innehåller förtydligande kommentarer till de anpassade nivåerna.