Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

Alla publikationer

Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas

2016 / Kerstin Sjösvärd / Rapporter

Hur främjar man språkutveckling? Enligt delrapporten från Äldrecentrum behöver verksamheter få ökad kunskap om vad det innebär att lära sig ett andraspråk och att samverkan mellan språk- och yrkesutbildning inom vård och omsorg eftersträvas. Delrapporten är en del av projektet Fokus vård och omsorg.

Arbetsplatslärande

2016 / Lars Sonde / Rapporter

2016 fick Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum uppdraget att genomföra fyra delprojekt för att fortsätta utveckla och implementera former för arbetsplatslärande inom äldreområdet.

Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg

2016 / Sven Erik Wånell / Rapporter

Äldrecentrum har bidragit med underlag till den statliga utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att ge kunskap inför en eventuell utformning av fortsatta statliga stimulansmedel för att stödja implementeringen av utredningens förslag.

Kunskap hjälper våldsutsatta äldre

2016 / Ingrid Hjalmarson, Eva Norman / Rapporter

Länsstyrelsen genomförde 2014 en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till personer som arbetar inom äldreomsorgen. Rapporten visar att de som gick utbildningen var nöjda och att samverkan har förbättrats efter utbildningen. Utvärderingen påpekar vikten av fortsatta utbildningsinsatser.

När förutsättningar ges kan utbildning göra skillnad

2015 / Jenny Österman, Eva Norman / Rapporter

Under 2014/15 finansierade Stockholms stad åtta utbildningsplatser i demensvård. Äldrecentrums rapport beskriver de studerande sjuksköterskornas förutsättningar och deras möjligheter med att arbeta med förbättringsarbete under studietiden.

Röster från hemtjänsten

2015 / Ingrid Hjalmarson / Rapporter

I denna studie har ett mindre antal chefer, biståndshandläggare och personal intervjuats. Syftet var att få inblick i förutsättningarna i deras arbeten. Ett stort konfliktområde var den bristande tiden som återfanns hos alla yrkesroller.

Tillit och relationer – Om kvalitet i hemtjänsten

2015 / Sven Erik Wånell, Karin Gens, Ingrid Hjalmarson, Bettina Meinow, Lennarth Johansson / Rapporter

I denna kunskapsöversikt redovisas områden som påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Syftet är att lyfta fram de mest centrala faktorerna för en fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv. Personalens kompetens, arbetstid och arbetsmetoder är bland de viktigaste kvalitetsfaktorerna.

Nyttan med kvalitetsregister

2015 / Lars Sonde / Rapporter

I rapporten undersöks hur kvalitetsregister påverkat äldreomsorgen i Stockholm. Samtliga enheter är anslutna till registren, men inte alla registrerar data. De som kommit längst med arbetet uppger att arbetet med registren har gett positiva effekter för de boende.

Tillsammans är vi starka

2015 / Eva Norman / Rapporter

För att stödja äldre våldsutsatta kvinnor i nära relationer startade socialförvaltningen en samtalsgrupp. Äldrecentrum utvärderade deltagarnas erfarenheter och gjorde en beskrivning. Kunskap och reflektionerna pekar på positiva erfarenheter att ta vara på och utveckla vidare för kommande samtalsgrupper.

Att arbeta med våld i nära relationer

2015 / Ingrid Hjalmarson, Eva Norman, Lars Andersson, Kristina Johnell / Rapporter

Projekt Freda arbetade med våldsutsatta äldre och funktionsnedsatta, ett projekt Äldrecentrum fick uppdraget att beskriva. Några punkter som var betydelsefulla med projektet är att det inte räcker med att bara ge personal utbildning utan att det behövs också god struktur och tillgång till stöd