Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

Alla publikationer

Specialistsjuksköterska – med fördjupad kunskap och helhetssyn

2017 / Eva Norman, Jenny Österman / Rapporter

Äldrecentrum har följt sjuksköterskor som studerade till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre. Syftet var att se hur utbildningssatsningen uppfattades och om den motsvarade sjuksköterskornas och chefernas förväntningar.

Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län

2018 / Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

Från 2018 gäller en ny lag som ska förbättra samverkan mellan olika vårdinstanser. Äldrecentrum gjorde en kartläggning av äldres vård- och omsorgsutnyttjade. Resultaten visade skillnader i hur kommuner och stadsdelar arbetar med organisation och samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

StockholmSNAC

2017 / Mårten Lagergren / Rapporter

Studien syftade till att undersöka beviljade insatser och hemtjänst samt plats i särskilt boende i relation till behov på individnivå och jämföra Stockholms stadsdelar. Resultatet visar att beviljade insatser i äldreomsorgen har ett samband med behovet av stöd och hjälp, men det finns stora skillnader mellan stadsdelarna.

Idéburen äldreomsorg

2017 / Karin Gens, Sven Erik Wånell / Rapporter

Den idéburna sektorn är verksamhet som har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Denna studie belyser vad som är specifikt för äldreomsorg bedriven av idéburna organisationer.

Bostäder anpassade för äldre

2017 / Ingrid Hjalmarson, Jenny Österman / Rapporter

Genom en enkätundersökning och intervjuer fick äldre dela med sig av hur de ser på sitt boende. Rapporten visar att äldre trivs hemma, men oroar sig för framtiden. Studien kan ses som ett komplement till utredningen om hur behovet av bostäder ska tillgodoses.

Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas

2016 / Kerstin Sjösvärd / Rapporter

Hur främjar man språkutveckling? Enligt delrapporten från Äldrecentrum behöver verksamheter få ökad kunskap om vad det innebär att lära sig ett andraspråk och att samverkan mellan språk- och yrkesutbildning inom vård och omsorg eftersträvas. Delrapporten är en del av projektet Fokus vård och omsorg.

Arbetsplatslärande

2016 / Lars Sonde / Rapporter

2016 fick Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum uppdraget att genomföra fyra delprojekt för att fortsätta utveckla och implementera former för arbetsplatslärande inom äldreområdet.

Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg

2016 / Sven Erik Wånell / Rapporter

Äldrecentrum har bidragit med underlag till den statliga utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att ge kunskap inför en eventuell utformning av fortsatta statliga stimulansmedel för att stödja implementeringen av utredningens förslag.

Kunskap hjälper våldsutsatta äldre

2016 / Ingrid Hjalmarson, Eva Norman / Rapporter

Länsstyrelsen genomförde 2014 en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till personer som arbetar inom äldreomsorgen. Rapporten visar att de som gick utbildningen var nöjda och att samverkan har förbättrats efter utbildningen. Utvärderingen påpekar vikten av fortsatta utbildningsinsatser.

När förutsättningar ges kan utbildning göra skillnad

2015 / Jenny Österman, Eva Norman / Rapporter

Under 2014/15 finansierade Stockholms stad åtta utbildningsplatser i demensvård. Äldrecentrums rapport beskriver de studerande sjuksköterskornas förutsättningar och deras möjligheter med att arbeta med förbättringsarbete under studietiden.