Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

Alla publikationer

För en bättre demensvård – en utvärdering av Silviahemscertifieringen

2019 / Eva Norman, Jenny Österman / Rapporter

Äldrecentrum har följt fyra enheter som genomfört utbildningscertifieringen, Silviahemscertifieringen. Resultatet visade att det krävs mer än en gemensam kunskapsbas för utvecklingsarbete – chefen har en betydande roll i det dagliga arbetet och för att skapa förutsättningar för personalen.

Samhället & äldre: Hur påverkas luktsinnet av åldrande?

2019 / Filmmaterial

Hur påverkas luktsinnet när vi blir äldre och vad kan vi göra för att hålla det på topp? Detta är några av de frågor som Ingrid Ekström, doftforskare vid Aging Research Center på Karolinska Institutet, svarar på i denna föreläsning.

Reflektion som arbetsutveckling – ny utökad utgåva

2019 / Marie Birge-Rönnerfält, Eva Norman / Böcker

Vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter finns det med reflektion? Vad behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen? Dessa och flera andra frågor tas upp i den utökade utgåvan av handboken Reflektion som arbetsutveckling.

Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse

2019 / Ingrid Hjalmarson, Bettina Meinow, Eva Norman, Lennarth Johansson / Rapporter

I rapporten diskuteras hur modellen kan utvecklas med hänsyn till lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Resultaten visar att Tryggt mottagande kan fylla en viktig funktion, både genom att ge kvalificerad omsorg och bidra till bedömningen av de fortsatta behoven av hjälp och stöd.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholm – Uppföljning av verksamheten

2018 / Jenny Österman, Lars Sonde, Carin Lennartsson / Rapporter

Äldrecentrum har följt upp Palliativt kunskapscentrum, PKC. Resultaten visar att PKC har nått målet att vara en kunskapsbank och bidragit till kunskap genom sina utbildningar. PKC har valt en bra strategi för att nå en stor målgrupp, men arbete återstår för att hitta samfinansiärer.

Stöd till äldre med psykisk ohälsa

2018 / Lars Sonde, Carin Lennartsson / Rapporter

Rapporten redovisar intervjuer med ett antal nyckelpersoner inom området äldres hälsa. Frågeställningarna handlade om vad företrädare för patient-, brukar- och anhörigorganisationer anser om landstingets och kommunernas stöd till äldre med psykisk ohälsa, men också vad experter anser behövs.

Quality and cost-effectiveness in long-term care and dependency prevention

2018 / Lennarth Johansson, Pär Schön / Vetenskapliga publikationer

This report summarises policy developments in Sweden in relation to quality, cost-effectiveness and dependency prevention. Key policy developments are reviewed in health promotion, measures to support carers, use of care models and new technologies. and strategies to improve care coordination.

Stockholms läns landstings äldremottagningar

2018 / Lars Sonde, Jenny Österman, Lennarth Johansson / Rapporter

Äldrecentrum har utvärderat Äldremottagningar med fokus på hur de är organiserade och krav på tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Resultaten visar att de knappvalsfria telefonerna ger patienterna möjlighet till direktkontakt. Därmed uppfylls tillgänglighetskravet som i sin tur leder till trygghet.