Appendix 1. Livet under första vågen. Vardagen under coronapandemin för personer 70 år och äldre i Stockholm

Författare: Åsa von Berens, Bettina Meinow, Lennarth Johansson, Lars Sonde - Årtal: 2021

Datamaterialet till vår rapport om äldres vardag under coronavåren 2020

För att undersöka hur äldre personer hanterade och upplevde situationen under coronapandemin våren och sommaren 2020, genomförde Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en enkätstudie bland personer 70 år och äldre i ordinärt boende i Stockholms stad. Hälften av deltagarna var 85 år eller äldre, vilket ger en unik bild av situationen för de allra äldsta i ordinärt boende. Knappt två tredjedelar av de tillfrågade besvarade enkäten.

De särskilda rekommendationerna till personer 70 år och äldre tycks ha fått genomslag. Resultaten visar på stora förändringar i vardagslivet för många och att den psykiska hälsan påverkats. Personer 70 år och äldre är en mycket heterogen grupp, som hanterat och upplevt situationen olika beroende på ålder, kön, om man är ensam- eller samboende, samt det självskattade allmänna hälsotillståndet. I vilken grad man har upplevt förändringar beror också på hur livet sett ut före pandemin.

I detta appendix (Livet-under-första-vågen-Appendix-1-Tabeller-Låst.xlsx) publicerar vi i Excelformat frekvenstabeller för enkätens olika frågeområden. För en bättre förståelse av datamaterialet hänvisar vi till huvudrapporten Livet under första vågen. Vardagen under coronapandemin för personer 70 år och äldre i Stockholm.

 

Ladda ner fil

Publicerad: 9 mars, 2021

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.