Den övergripande organiseringen av samverkan under Coronapandemin – en första bild av läget sommaren 2020

Författare: Charlotta Ryd, Charlotta Nylén, Håkan Uvhagen, Åsa Hedberg Rundgren - Kategori: Rapporter - Årtal: 2021

Under pandemins första våg under våren 2020 etablerades lokal samverkan inom närsjukvården mellan region och kommuner och berörda vård- och omsorgsverksamheter.

För att få en bild av hur geografiska kluster med husläkarmottagningar, kommuner samt andra aktörer har samverkat lokalt för att hantera pandemins första period samt för att dra lärdomar från perioden för framtida utvecklingsarbete och fortsatt stärkt samverkan genomförde Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FOU nu en enkätundersökning.

I svaren från 23 klustersamordnande husläkarmottagningar samt 19 kommunrepresentanter framkommer beskrivningar av aktörerna i den lokala samverkan samt hur samverkansstrukturer såg ut.

Primärvårdens klusterindelning beskrivs som en ny samverkansform med potential att förenkla samt stärka samverkan mellan parterna. I de enkätsvar där samverkan beskrivs ha stärkts, framkommer att den lokala samverkan utvecklats över tid samt hur en gemensam utmaning, lokalt ansvar, samt ökad kunskap och förståelse för varandras uppdrag varit viktiga omständigheter.

Enkätundersökningen synliggör behovet av att fortsatt följa, stödja och bättre förstå nyckelfaktorer bakom stärkt lokal samverkan samt hur den kan vidmakthållas och utvecklas över tid.

Ladda ner PDF

Publicerad: 26 februari, 2021