Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

Alla publikationer

Röster från hemtjänsten

2015 / Ingrid Hjalmarson / Rapporter

I denna studie har ett mindre antal chefer, biståndshandläggare och personal intervjuats. Syftet var att få inblick i förutsättningarna i deras arbeten. Ett stort konfliktområde var den bristande tiden som återfanns hos alla yrkesroller.

Tillit och relationer – Om kvalitet i hemtjänsten

2015 / Sven Erik Wånell, Karin Gens, Ingrid Hjalmarson, Bettina Meinow, Lennarth Johansson / Rapporter

I denna kunskapsöversikt redovisas områden som påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Syftet är att lyfta fram de mest centrala faktorerna för en fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv. Personalens kompetens, arbetstid och arbetsmetoder är bland de viktigaste kvalitetsfaktorerna.

Nyttan med kvalitetsregister

2015 / Lars Sonde / Rapporter

I rapporten undersöks hur kvalitetsregister påverkat äldreomsorgen i Stockholm. Samtliga enheter är anslutna till registren, men inte alla registrerar data. De som kommit längst med arbetet uppger att arbetet med registren har gett positiva effekter för de boende.

Tillsammans är vi starka

2015 / Eva Norman / Rapporter

För att stödja äldre våldsutsatta kvinnor i nära relationer startade socialförvaltningen en samtalsgrupp. Äldrecentrum utvärderade deltagarnas erfarenheter och gjorde en beskrivning. Kunskap och reflektionerna pekar på positiva erfarenheter att ta vara på och utveckla vidare för kommande samtalsgrupper.

Att arbeta med våld i nära relationer

2015 / Ingrid Hjalmarson, Eva Norman, Lars Andersson, Kristina Johnell / Rapporter

Projekt Freda arbetade med våldsutsatta äldre och funktionsnedsatta, ett projekt Äldrecentrum fick uppdraget att beskriva. Några punkter som var betydelsefulla med projektet är att det inte räcker med att bara ge personal utbildning utan att det behövs också god struktur och tillgång till stöd

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

2014 / Lisbeth Hagman, Ingrid Hjalmarson, Lennarth Johansson, Anita Karp, Bettina Meinow, Eva Norman, Pär Schön, Lars Sonde, Mats Thorslund, Sven Erik Wånell, Jenny Österman / Rapporter

Äldrecentrum har tillsammans med Aging research center utvärderat 19 försöksverksamheter som fått statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Behovet av gemensam dokumentation är en utmaning som projekten visar och det synliggör värdet av samverkan mellan aktörer.

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

2014 / Ingrid Hjalmarson, Pär Schön, Linda Hols Salén, Lennarth Johansson / Rapporter

På uppdrag av Nacka kommun har den här utvärderingen gjorts av den förenklade biståndshandläggningen för hemtjänst efter ett år. I rapporten framgår det att pensionärerna tyckte att metoden varit smidig och enkel. Biståndshandläggarna själva ansåg att de sparat tid med den nya metoden.

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

2014 / Jenny Österman, Lisbeth Hagman, Kristina Johnell / Rapporter

Äldrecentrum har följt projektet ”Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad”. Dels studerades hur äldreförvaltningen och Storstockholms brandförsvar nått ut med informationen om och ökat medvetenheten kring brandskyddet. Dels beskrevs hur stadsdelsförvaltningarna informerat äldre i ordinärt boende.

Skrift- och samtalspraktiker i äldreomsorgen

2014 / Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson, Zoe Nikolaidou / Rapporter

I rapporten diskuteras projektet Omsorg som språkarbete, som består av två delstudier, en med fokus på skrift och en på samtalspraktiker. Resultaten visar att ramar och regelverk kommer i konflikt med personliga aspekter av omsorgsarbetarens yrkeskunskap. Fortsatt arbete med reflektion på arbetsplatser uppmuntras.

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

2013 / Karin Gens, Sven Erik Wånell / Rapporter

Rapporten beskriver effekterna av de stimulanspengar som fördelades under 2012 i en satsning från Stockholms stad för att stimulera framväxten av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom.