Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

Alla publikationer

De mest sjuka äldre, nu och sedan

2013 / Mårten Lagergren / Rapporter

Denna rapport är en fortsättning av ett tidigare arbete som gavs av Socialstyrelsen och som belyser hur behoven av omfattande insatser av sjukvård och äldreomsorg förändras över tiden. Analyserna visar att grupper skiljer sig starkt när det gäller permanensen. Omkring hälften av de personer som ett år hade omfattande sjukvård hade upphört med detta följande år.

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

2013 / Jenny Österman, Lisbeth Hagman / Rapporter

Äldrecentrum har följt ett projekt som startades 2012 och som handlade om ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden. Syftet var att se om ungdomarna fick den roll på vård- och omsorgsboendet som förväntats. Blev mötet med vård- och omsorgsboendet positivt för ungdomarna och inspirerandes de till att utbilda sig för att kunna arbeta med äldre?

Navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom

2013 / Lars Sonde, Ulla Gurner / Rapporter

Rapporten beskriver initiativtagarnas och målgruppens förväntningar på och erfarenheter av en navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom. Rapporten ger också förslag på åtgärder för att utveckla och förbättra konceptet.

Ett hälsosamt åldrande

2013 / Anita Karp, Neda Agahi, Carin Lennartsson, Mårten Lagergren, Sven Erik Wånell / Rapporter

Denna rapport är en forskningsöversikt som tar fram kunskap om vad som är viktigt för äldre personer när det gäller att främja ett hälsosamt åldrande samt belysa var det finns forskningsluckor.

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

2013 / Ingrid Hjalmarson, Lars Sonde / Rapporter

Äldrecentrum har utvärderat kurser som genomfördes under hösten 2012 för personal inom äldreomsorgen. Resultaten visar att de var uppskattade. Eleverna ansåg att innehållet var relevant och att de kunde tillämpa de nya kunskaperna i arbetet.

Projektet ArbetSam – arbetsplatslärande

2013 / Filmmaterial

Den här filmen presenterar syftet med ArbetSam och hur arbetet var upplagt. ArbetSam är projektet som startade efter det lyckade projektet SpråkSam. ArbetSam startade i februari 2011 och pågick till juni 2013.