Fallförebyggande arbete för äldre personer i ordinärt boende. Rapport från en utbildningsinsats på Södermalm

Författare: Åsa von Berens, Lars Sonde - Kategori: Rapporter - Årtal: 2020

Beskrivning av utbildningsinsats

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och även dödsfall.

Stockholms stads äldreförvaltning arrangerade därför en utbildning med syfte att öka förståelsen och kunskapen hos medarbetare inom Stockholms stad, om fallrisk och samverkan kring fallförebyggande arbete hos äldre som bor hemma. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på förvaltningens uppdrag följt och utvärderat utbildningen.

Denna rapport diskuterar frågor om förebyggande arbete i kommunal verksamhet, hur rutiner kan implementeras, anpassas och efterlevas. Förhoppningen är att rapporten ska kunna ge insikt om framtida fallutbildningar, samt användas som utgångspunkt för reflektion kring förebyggande arbete och hur verksamheter kan vidareutveckla och förfina sina arbetssätt.

Ladda ner PDF

Publicerad: 12 oktober, 2020

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.