Livet under första vågen. Vardagen under coronapandemin för personer 70 år och äldre i Stockholm

Författare: Åsa von Berens, Bettina Meinow, Lars Sonde, Lennarth Johansson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2021

Enkätstudie

För att undersöka hur äldre personer hanterade och upplevde situ­ationen under coronapandemin våren och sommaren 2020, genom­förde Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en enkätstudie bland personer 70 år och äldre i ordinärt boende i Stockholms stad. Hälften av deltagarna var 85 år eller äldre, vilket ger en unik bild av situationen for de allra äldsta. Två tredjedelar av de tillfrågade besvarade enkäten.

De särskilda rekommendationerna till personer 70 ar och äldre tycks ha fatt genomslag. Resultaten visar på stora förändringar i vardagslivet. For många har även den psykiska hälsan påverkats. Personer 70 år och äldre är en mycket heterogen grupp, som hante­rat och upplevt situationen olika beroende på ålder, kön, om man ar ensam- eller samboende, samt det självskattade allmänna hälso­tillståndet. I vilken grad man har upplevt förändringar beror också på hur livet såg ut före pandemin.

Denna rapport visar vikten av att förstärka arbetet med psykisk och fysisk ohälsa bland personer 70 år och äldre. Appendix med data hittar du här.

Tryckta exemplar beställs via info@aldrecentrum.se.

Ladda ner PDF

Publicerad: 9 mars, 2021