Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

74 träffar

Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse

2019 / Ingrid Hjalmarson, Bettina Meinow, Eva Norman, Lennarth Johansson / Rapporter

I rapporten diskuteras hur modellen kan utvecklas med hänsyn till lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Resultaten visar att Tryggt mottagande kan fylla en viktig funktion, både genom att ge kvalificerad omsorg och bidra till bedömningen av de fortsatta behoven av hjälp och stöd.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholm – Uppföljning av verksamheten

2018 / Jenny Österman, Lars Sonde, Carin Lennartsson / Rapporter

Äldrecentrum har följt upp Palliativt kunskapscentrum, PKC. Resultaten visar att PKC har nått målet att vara en kunskapsbank och bidragit till kunskap genom sina utbildningar. PKC har valt en bra strategi för att nå en stor målgrupp, men arbete återstår för att hitta samfinansiärer.

Stöd till äldre med psykisk ohälsa

2018 / Lars Sonde, Carin Lennartsson / Rapporter

Rapporten redovisar intervjuer med ett antal nyckelpersoner inom området äldres hälsa. Frågeställningarna handlade om vad företrädare för patient-, brukar- och anhörigorganisationer anser om landstingets och kommunernas stöd till äldre med psykisk ohälsa, men också vad experter anser behövs.

Stockholms läns landstings äldremottagningar

2018 / Lars Sonde, Jenny Österman, Lennarth Johansson / Rapporter

Äldrecentrum har utvärderat Äldremottagningar med fokus på hur de är organiserade och krav på tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Resultaten visar att de knappvalsfria telefonerna ger patienterna möjlighet till direktkontakt. Därmed uppfylls tillgänglighetskravet som i sin tur leder till trygghet.

Äldreomsorgens debutanter

2018 / Mårten Lagergren / Rapporter

”Debutanter” är personer som för första gången beviljas offentlig äldreomsorg. Studien undersöker förändringar i deras behov, funktionsförmåga och insatserna som beviljats. Resultaten visar en ökning av antalet yngre äldre och minskning av mycket gamla kvinnor. Debutanterna har i genomsnitt blivit yngre.

Specialistsjuksköterska – med fördjupad kunskap och helhetssyn

2017 / Eva Norman, Jenny Österman / Rapporter

Äldrecentrum har följt sjuksköterskor som studerade till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre. Syftet var att se hur utbildningssatsningen uppfattades och om den motsvarade sjuksköterskornas och chefernas förväntningar.

Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län

2018 / Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

Från 2018 gäller en ny lag som ska förbättra samverkan mellan olika vårdinstanser. Äldrecentrum gjorde en kartläggning av äldres vård- och omsorgsutnyttjade. Resultaten visade skillnader i hur kommuner och stadsdelar arbetar med organisation och samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

StockholmSNAC

2017 / Mårten Lagergren / Rapporter

Studien syftade till att undersöka beviljade insatser och hemtjänst samt plats i särskilt boende i relation till behov på individnivå och jämföra Stockholms stadsdelar. Resultatet visar att beviljade insatser i äldreomsorgen har ett samband med behovet av stöd och hjälp, men det finns stora skillnader mellan stadsdelarna.

Idéburen äldreomsorg

2017 / Karin Gens, Sven Erik Wånell / Rapporter

Den idéburna sektorn är verksamhet som har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Denna studie belyser vad som är specifikt för äldreomsorg bedriven av idéburna organisationer.