Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

85 träffar

Stockholm – Äldrevänlig stad

2020 / Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

Äldrecentrum har genomfört en baslinjemätning för att kartlägga vad stockholmare 65 år eller äldre upplever hur det är att bo, leva och åldras i staden. Över 80 procent tyckte att Stockholm är en trivsam stad att leva, bo och åldras i, men skillnaderna var stora mellan de olika stadsdelarna.

Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018

2019 / Charlotta Nilsen, Neda Agahi, Isabelle von Saenger, Jenny Österman, Åsa Hedberg Rundgren, Carin Lennartsson / Rapporter

Studien bygger på en enkätundersökning som syftar till att kartlägga äldre stockholmares hälsa och levnadsvanor. Resultaten pekar på att hälsolägen och levnadsvanor skiljer sig mellan kommuner och stadsdelar, liksom mellan kvinnor och män och olika socioekonomiska grupper. 

För en bättre demensvård – en utvärdering av Silviahemscertifieringen

2019 / Eva Norman, Jenny Österman / Rapporter

Äldrecentrum har följt fyra enheter som genomfört utbildningscertifieringen, Silviahemscertifieringen. Resultatet visade att det krävs mer än en gemensam kunskapsbas för utvecklingsarbete – chefen har en betydande roll i det dagliga arbetet och för att skapa förutsättningar för personalen.

Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse

2019 / Ingrid Hjalmarson, Bettina Meinow, Eva Norman, Lennarth Johansson / Rapporter

I rapporten diskuteras hur modellen kan utvecklas med hänsyn till lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Resultaten visar att Tryggt mottagande kan fylla en viktig funktion, både genom att ge kvalificerad omsorg och bidra till bedömningen av de fortsatta behoven av hjälp och stöd.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholm – Uppföljning av verksamheten

2018 / Jenny Österman, Lars Sonde, Carin Lennartsson / Rapporter

Äldrecentrum har följt upp Palliativt kunskapscentrum, PKC. Resultaten visar att PKC har nått målet att vara en kunskapsbank och bidragit till kunskap genom sina utbildningar. PKC har valt en bra strategi för att nå en stor målgrupp, men arbete återstår för att hitta samfinansiärer.