Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

74 träffar

Bostäder anpassade för äldre

2017 / Ingrid Hjalmarson, Jenny Österman / Rapporter

Genom en enkätundersökning och intervjuer fick äldre dela med sig av hur de ser på sitt boende. Rapporten visar att äldre trivs hemma, men oroar sig för framtiden. Studien kan ses som ett komplement till utredningen om hur behovet av bostäder ska tillgodoses.

Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas

2016 / Kerstin Sjösvärd / Rapporter

Hur främjar man språkutveckling? Enligt delrapporten från Äldrecentrum behöver verksamheter få ökad kunskap om vad det innebär att lära sig ett andraspråk och att samverkan mellan språk- och yrkesutbildning inom vård och omsorg eftersträvas. Delrapporten är en del av projektet Fokus vård och omsorg.

Arbetsplatslärande

2016 / Lars Sonde / Rapporter

2016 fick Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum uppdraget att genomföra fyra delprojekt för att fortsätta utveckla och implementera former för arbetsplatslärande inom äldreområdet.

Statliga stimulansåtgärder för att främja kvalitén i äldreomsorg

2016 / Sven Erik Wånell / Rapporter

Äldrecentrum har bidragit med underlag till den statliga utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att ge kunskap inför en eventuell utformning av fortsatta statliga stimulansmedel för att stödja implementeringen av utredningens förslag.

Kunskap hjälper våldsutsatta äldre

2016 / Ingrid Hjalmarson, Eva Norman / Rapporter

Länsstyrelsen genomförde 2014 en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till personer som arbetar inom äldreomsorgen. Rapporten visar att de som gick utbildningen var nöjda och att samverkan har förbättrats efter utbildningen. Utvärderingen påpekar vikten av fortsatta utbildningsinsatser.

När förutsättningar ges kan utbildning göra skillnad

2015 / Jenny Österman, Eva Norman / Rapporter

Under 2014/15 finansierade Stockholms stad åtta utbildningsplatser i demensvård. Äldrecentrums rapport beskriver de studerande sjuksköterskornas förutsättningar och deras möjligheter med att arbeta med förbättringsarbete under studietiden.

Röster från hemtjänsten

2015 / Ingrid Hjalmarson / Rapporter

I denna studie har ett mindre antal chefer, biståndshandläggare och personal intervjuats. Syftet var att få inblick i förutsättningarna i deras arbeten. Ett stort konfliktområde var den bristande tiden som återfanns hos alla yrkesroller.

Tillit och relationer – Om kvalitet i hemtjänsten

2015 / Sven Erik Wånell, Karin Gens, Ingrid Hjalmarson, Bettina Meinow, Lennarth Johansson / Rapporter

I denna kunskapsöversikt redovisas områden som påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Syftet är att lyfta fram de mest centrala faktorerna för en fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv. Personalens kompetens, arbetstid och arbetsmetoder är bland de viktigaste kvalitetsfaktorerna.

Nyttan med kvalitetsregister

2015 / Lars Sonde / Rapporter

I rapporten undersöks hur kvalitetsregister påverkat äldreomsorgen i Stockholm. Samtliga enheter är anslutna till registren, men inte alla registrerar data. De som kommit längst med arbetet uppger att arbetet med registren har gett positiva effekter för de boende.

Tillsammans är vi starka

2015 / Eva Norman / Rapporter

För att stödja äldre våldsutsatta kvinnor i nära relationer startade socialförvaltningen en samtalsgrupp. Äldrecentrum utvärderade deltagarnas erfarenheter och gjorde en beskrivning. Kunskap och reflektionerna pekar på positiva erfarenheter att ta vara på och utveckla vidare för kommande samtalsgrupper.