Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

50 träffar

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

2014 / Ingrid Hjalmarson, Pär Schön, Linda Hols Salén, Lennarth Johansson / Rapporter

På uppdrag av Nacka kommun har den här utvärderingen gjorts av den förenklade biståndshandläggningen för hemtjänst efter ett år. I rapporten framgår det att pensionärerna tyckte att metoden varit smidig och enkel. Biståndshandläggarna själva ansåg att de sparat tid med den nya metoden.

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

2014 / Jenny Österman, Lisbeth Hagman, Kristina Johnell / Rapporter

Äldrecentrum har följt projektet ”Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad”. Dels studerades hur äldreförvaltningen och Storstockholms brandförsvar nått ut med informationen om och ökat medvetenheten kring brandskyddet. Dels beskrevs hur stadsdelsförvaltningarna informerat äldre i ordinärt boende.

Skrift- och samtalspraktiker i äldreomsorgen

2014 / Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson, Zoe Nikolaidou / Rapporter

I rapporten diskuteras projektet Omsorg som språkarbete, som består av två delstudier, en med fokus på skrift och en på samtalspraktiker. Resultaten visar att ramar och regelverk kommer i konflikt med personliga aspekter av omsorgsarbetarens yrkeskunskap. Fortsatt arbete med reflektion på arbetsplatser uppmuntras.

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

2013 / Karin Gens, Sven Erik Wånell / Rapporter

Rapporten beskriver effekterna av de stimulanspengar som fördelades under 2012 i en satsning från Stockholms stad för att stimulera framväxten av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom.

De mest sjuka äldre, nu och sedan

2013 / Mårten Lagergren / Rapporter

Denna rapport är en fortsättning av ett tidigare arbete som gavs av Socialstyrelsen och som belyser hur behoven av omfattande insatser av sjukvård och äldreomsorg förändras över tiden. Analyserna visar att grupper skiljer sig starkt när det gäller permanensen. Omkring hälften av de personer som ett år hade omfattande sjukvård hade upphört med detta följande år.

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

2013 / Jenny Österman, Lisbeth Hagman / Rapporter

Äldrecentrum har följt ett projekt som startades 2012 och som handlade om ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden. Syftet var att se om ungdomarna fick den roll på vård- och omsorgsboendet som förväntats. Blev mötet med vård- och omsorgsboendet positivt för ungdomarna och inspirerandes de till att utbilda sig för att kunna arbeta med äldre?

Navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom

2013 / Lars Sonde, Ulla Gurner / Rapporter

Rapporten beskriver initiativtagarnas och målgruppens förväntningar på och erfarenheter av en navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom. Rapporten ger också förslag på åtgärder för att utveckla och förbättra konceptet.

Ett hälsosamt åldrande

2013 / Anita Karp, Neda Agahi, Carin Lennartsson, Mårten Lagergren, Sven Erik Wånell / Rapporter

Denna rapport är en forskningsöversikt som tar fram kunskap om vad som är viktigt för äldre personer när det gäller att främja ett hälsosamt åldrande samt belysa var det finns forskningsluckor.