Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

50 träffar

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

2013 / Ingrid Hjalmarson, Lars Sonde / Rapporter

Äldrecentrum har utvärderat kurser som genomfördes under hösten 2012 för personal inom äldreomsorgen. Resultaten visar att de var uppskattade. Eleverna ansåg att innehållet var relevant och att de kunde tillämpa de nya kunskaperna i arbetet.

Äldre personers hälsa och livssituation

2012 / Carin Lennartsson, Neda Agahi, Sven Erik Wånell / Rapporter

Denna rapport redovisar resultat kring äldre stockholmares hälsa, livssituation och levnadsvanor baserat på folkhälsoenkäten 2010.

Språkstimulerande övningar för personal inom äldreomsorgen

2011 / Ingela Tykesson, Mats Landqvist / Rapporter

Två forskare vid Södertörns högskola beskriver sina erfarenheter efter att ha följt ett femtontal anställda vid två äldreboenden under ett halvårs tid. Syftet är att prova och utveckla metoder för en språkstimulerande arbetsmiljö.

Att sätta ord på vårdarbetarens kompetens

2011 / Gunilla Jansson / Rapporter

På vilket sätt kan en språkforskare bidra i arbetet med att stärka medvetenheten om språk, kommunikation och yrkeskunnande på arbetsplatsen? Rapporten visar ett exempel på samverkan mellan forskning och arbetsplats.

Hörselproblem i åldrandet

2000 / Wilhelmina Hoffman / Rapporter

Rapporten beskriver hur vanligt hörselproblem är bland äldre, typer av hörselnedsättningar och vad som kan åtgärdas inom vården. Syftet är att ge kunskap om vad som orsakar hörselnedsättningar hos äldre och vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera detta handikapp.