Nyttan med kvalitetsregister

Författare: Lars Sonde - Kategori: Rapporter - Årtal: 2015

Undersökning av kvalitetsregistrens användning

En stor del av regeringens ekonomiska satsning, Bättre liv för sjuka äldre, gick till att stimulera vård- och omsorgsenheter inom äldreområdet att börja registrera i och använda olika kvalitetsregister för att utveckla sitt arbete. I den här rapporten undersöks, på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholm, om och hur satsningen påverkat äldreomsorgen i staden.

Analys av register data visade att samtliga enheter nu är anslutna till registren men att alla inte registrerar i kvalitetsregistren. Inom äldreboendena var det 63 procent respektive 100 procent som någon gång registrerade i registren under 2014. Motsvarande siffror för servicehusen var 47 procent och 100 procent.

Aktiviteten i registreringarna varierade mellan och inom olika enheter på äldreboendena. Sju procent av enheterna registrerade regelbundet, det vill säga någon gång per månad i mer än nio månader 2014 medan knappt hälften (43,6 %) av äldreboendenas enheter gjorde registreringar enbart en eller två månader.

De som kommit längst menar att registerarbetet absolut ger effekter för de boende. Det blir ett strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt där alla boende uppmärksammas och får den vård och omsorg de har rätt till.

Ladda ner PDF

Publicerad: 15 september, 2015

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.