Röster från hemtjänsten

Författare: Ingrid Hjalmarson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2015

Inblick i arbetsförhållanden

Stockholms stads mål för äldreomsorgen är bland annat att öka de äldres inflytande och att förbättra personalens arbetsförhållanden. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag att i en kunskapsöversikt belysa aktuella frågeställningar för att utveckla hemtjänsten (”Tillit och relationer. Om kvalitet i hemtjänsten – en kunskapsöversikt”, Wånell, 2015).

Denna studie, där några beställarchefer, biståndshandläggare, hemtjänstchefer och personal, som arbetar med hemtjänsten i Stockholms stad har intervjuats, var en del i det projektet. Syftet var att få inblickar i hur de som arbetar med hemtjänst upplever förutsättningarna, samt att ta del av eventuella förslag om hur hemtjänsten kan utvecklas och förbättras.

Studien bygger på ett mindre antal intervjuer där det framkom att det finns en brist på förtroende mellan beställare och utförare Ett konfliktområde var tiden som hemtjänstutförarna får hos kunderna. Enligt hemtjänstcheferna var det svårt att få gehör hos biståndshandläggarna när de ansåg att tiden hos olika kunder var otillräcklig. För hemtjänstpersonalen kunde bristen på tid medföra en dubbel press. Att både arbeta fort och att följa ett strikt schema

Underlaget är däremot för begränsat för att kunna dra några generella slutsatser, men ger inblickar i hur de senaste årens förändringar har påverkat förutsättningarna och hur de har upplevts.

Ladda ner PDF

Publicerad: 16 november, 2015