Att arbeta med våld i nära relationer

Författare: Ingrid Hjalmarson, Eva Norman, Lars Andersson, Kristina Johnell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2015

Projekt om arbete med våldsutsatta äldre

Våld i nära relationer betecknas som ett samhällsproblem. En ny föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4) skärper kraven på kommunerna och hälso- och sjukvården att utveckla och förstärka arbetet med våldsoffer. Forskning visar att våld ofta leder till svåra och omfattande konsekvenser i form av fysiska, psykiska och sociala problem.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick våren 2014 i uppdrag att beskriva projektet Freda som just hade avslutats och arbetet med våldsutsatta äldre och funktionsnedsatta inom Region Gotland.

Under projekttiden skapades en stödstruktur, som består av nyckelpersoner, nätverk för nyckelpersonerna och den tvärprofessionella ärendehanteringsgruppen Freda. Grunden för arbetet är att all personal inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta har kunskaper om våld i nära relationer.

Projektet Freda innebar att arbetet mot våld inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta tog ett stort steg framåt. Och det finns mycket att lära av projektet. Några punkter som framstår som särskilt betydelsefulla är att det inte räcker med att bara ge personal utbildning utan att det också behövs god struktur och tillgång till stöd. Vinsten att använda socialtjänstens samlade kompetens för att kunna ge god vård och omsorg till personer med komplexa behov framstår också tydligt.

Uppmaningen från de anställda i Region Gotland till de kommuner som också ska börja utveckla arbetet mot våld i nära relationer var att göra som de hade gjort – att arbeta långsiktigt. Att hålla i och hålla ut.

Ladda ner PDF

Publicerad: 4 mars, 2015

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.