StockholmSNAC

Författare: Mårten Lagergren - Kategori: Rapporter - Årtal: 2017

Undersökning om äldreomsorgen i Stockholm

Omsorgen om äldre och funktionshindrade är en omfattande verksamhet som kräver stora resurser. Det är också väl känt att antalet äldre personer med behov av stöd och hjälp kommer att öka väsentligt det närmaste decenniet och därmed kommer kravet på resurser att öka kraftigt. Om resurserna ska räcka till för att tillgodose dessa behov måste de utnyttjas på bästa möjliga sätt. Detta förutsätter bland annat en väl fungerande behovsbedömning och en fördelning av resurserna på olika nivåer som motsvarar behoven.

Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen genomfört en studie som syftar till att ställa beviljade insatser, hemtjänst och plats i särskilt boende, i relation till behov på individnivå och jämföra stadsdelsnämnderna i detta avseende. Behovet av stöd och hjälp har uttryckts genom graden av funktionsnedsättning för olika funktioner.  Studien omfattar samtliga stadsdelar i Stockholms stad.

Undersökningen har gjorts genom utdrag av statistik från verksamhetssystemet Paraplyet avseende senaste registringen av beslut om äldreomsorg per den 1 mars 2017. En undersökning med samma syfte gjordes även 2008/09.

Studien visar att beviljade insatser i äldreomsorgen har ett klart samband med behovet av stöd och hjälp som det beskrivs med graden av funktionsnedsättning. Men undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan stadsdelarna när det gäller hur personer på en viss behovsnivå tilldelas boendeform och hemtjänstinsatser.

Ladda ner PDF

Publicerad: 16 februari, 2018

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.