Bostäder anpassade för äldre

Författare: Ingrid Hjalmarson, Jenny Österman - Kategori: Rapporter - Årtal: 2017

Äldre kommer till tals om bostäder

Rapporten visar att äldre trivs hemma men oroar sig för framtiden. Bostäder med bristande tillgänglighet bidrar till ensamhet och isolering. Det är några resultat i studien som Äldrecentrum gjort på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad. Studien kan ses som ett komplement till en pågående utredning om hur det framtida behovet av bostäder för äldre ska tillgodoses. Ett behov som beräknas öka med tanke på att antalet äldre blir fler.

I rapporten kommer de berörda äldre till tals. Genom en enkätundersökning och intervjuer får vi ta del av hur äldre stockholmare ser på sitt boende och hur de bemästrar olika svårigheter som nedsatt funktionsförmåga och bristande tillgänglighet kan medföra. Rapporten belyser också äldres syn på Stockholms stads förslag att kombinera både de nuvarande och tillkommande trygghetsboendena med ett aktivitetscenter som ska vara öppet även för de äldre som bor i grannskapet.

Bostadsfrågan kommer med all säkerhet att behålla sin aktualitet under en lång tid framöver. Den snabba ökningen av antalet äldre under de närmaste åren gör behovet av anpassade bostäder ännu mer påtagligt. Det gäller även hur service, vård och omsorg för alla äldre som bor i ordinärt boende ska organiseras.

Nytänkande behövs för att förbättra tjänsterna och använda resurserna så effektivt som möjligt. Inte minst för att i större utsträckning arbeta förebyggande med sikte på att hjälpa äldre att behålla både sina kognitiva och fysiska funktioner. Här kan de föreslagna aktivitetscentren få en central roll för att underlätta för äldre att ha en bra tillvaro med tillgång till service, vård och omsorg och möjligheter till aktiviteter och social gemenskap. Ett bra liv helt enkelt!

Ladda ner PDF

Publicerad: 7 juni, 2017

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.