Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas

Författare: Kerstin Sjösvärd - Kategori: Rapporter - Årtal: 2016

Språkutveckling på arbetsplatser

Många som arbetar inom vård och omsorg har ett annat modersmål än svenska – hur ska man gå tillväga för att främja språkutveckling på arbetsplatser?

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samarbetar med Vård- och omsorgscollege, som har hela Sverige som uppdragsområde. Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Deras målsättning är att utveckla samarbeten mellan arbetsgivare och utbildare avseende utbildningar inom vård och omsorg, för att säkerställa kvaliteten certifieras utbildningarna.

Delrapporten Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas är en produkt av projektet Fokus vård och omsorg som finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF) och genomfördes mellan 1 december 2015 och 30 juni 2016. Projektet bygger på ett utredande arbete inom Vård- och omsorgscollege som pågick hösten 2014 och våren 2015. Inom projektet identifierades fem utmaningar:

  1. Språk-och kommunikationskompetensen behöver utvecklas
  2. Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas
  3. Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas
  4. Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras
  5. Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas

Äldrecentrum fördjupade sig i utmaning nummer ett, vilket resulterade i delrapporten Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas. Ett par av de viktigaste rekommendationerna i delrapporten för att kunna utveckla stödstrukturer som främjar utveckling av språk- och kommunikationskompetensen är:

  • Kunskapen om vad det innebär att lära sig ett andraspråk behöver öka.
  • Samverkan mellan språkutbildning och yrkesutbildning inom vård och omsorg som visat sig vara en framgångsfaktor bör eftersträvas.

Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas ingår i slutrapporten för projektet Fokus vård och omsorg.

Ladda ner PDF

Publicerad: 17 februari, 2017