Idéburen äldreomsorg

Författare: Karin Gens, Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2017

Undersökning av äldreomsorg i idéburet syfte

Den idéburna sektorn är en ofta förbisedd regiform inom äldreomsorgen vid sidan om den kommunala och den övriga privata. Med den idéburna sektorn avses organiserad verksamhet som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser, registrerade trossamfund och liknande associationsformer, men även i icke vinstsyftande aktiebolagsform.

Begreppet idéburen sektor används numera såväl nationellt som av till exempel Famna som organiserar många av de verksamheter som benämner sig idéburna. Denna sektor är dock inte ensam om att vara idé- och värdegrundsdriven.

Det finns få studier som beskriver likheter och skillnader mellan välfärdstjänster utförda i kommunal regi, idéburet respektive med vinstsyfte. Bilden skiftar gällande i vilken mån den idéburna sektorn bidrar till ökad mångfald, utveckling och ett aktivt medborgarskap. Det är svårt att fånga den idéburna sektorns ”själ”, dess särart.

I denna studie belyses vad som är specifikt för äldreomsorg bedriven av idéburna organisationer, vilka hinder och möjligheter som finns för att etablera sig på äldreomsorgsmarknaden samt vad en kommun kan göra för att underlätta för denna sektor.

Ladda ner PDF

Publicerad: 13 september, 2017

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.