Stöd till äldre med psykisk ohälsa

Författare: Lars Sonde, Carin Lennartsson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2018

FoU-samarbete

Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms läns styrgrupp tillfrågade länets fyra FoU-enheter, som har inriktning mot äldre (Nestor FoU-center, FOU nu, FoU Nordost och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) att genomföra en fördjupad analys av det stöd målgruppen, personer över 65 år med psykisk ohälsa, erhåller.

De fyra FoU-enheterna återkom med ett förslag om fyra delprojekt:

  1. Undersöka vilka stödinsatser som ges för äldre med psykisk ohälsa samt vilka före­byggande stödinsatser som ges till gruppen som riskerar psykisk ohälsa.
  2. Kartlägga samverkan mellan kommuner och landsting.
  3. Beskriva förutsättningar hos personal (i hemtjänst, socialtjänst och primärvård) för att upptäcka signaler om, och att initiera åtgärd vid psykisk ohälsa, samt
  4. Beskriva vilka erfarenheter representanter för patient, brukar- och anhörigorganisationer har av det stöd som ges från kommuner och landsting till personer över 65 år med psykisk ohälsa.

Äldrecentrums uppdrag, som redovisas i denna delrapport, är att beskriva vilka erfarenheter representanter för patient-, brukar- och anhörigorganisationer har av det stöd som ges från kommuner och landsting till personer 65 år och äldre med psykisk ohälsa (delprojekt 4).

I rapporten redovisas resultaten från intervjuer med ett antal nyckelpersoner inom området äldres hälsa och ohälsa. Frågeställningarna handlade dels om vad företrädare för patient-, brukar- och anhörigorganisationer anser om landstingets och kommunernas stöd till äldre personer med psykisk ohälsa, dels om vad företrädare, men också experter, anser behöver utvecklas inom området.

Helhetsanalysen finns att ladda ner här: Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län.

OBS! Rapporten 2018:5 Stöd till äldre med psykisk ohälsa finns endast som pdf.

Ladda ner PDF

Publicerad: 28 september, 2018

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.