Vinjettstudie: Bemanning av en fiktiv demensenhet

Författare: Louise Sundberg, Helena Strehlenert, Bettina Meinow - Kategori: Rapporter - Årtal: 2023

Hur borde ett demensboende bemannas?

Äldreförvaltningen i Stockholms stad fick uppdraget att ge förslag på grundbemanning för samtliga yrkesgrupper på vård- och omsorgsboenden. Som en del i detta arbete har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum genomfört en vinjettstudie, för att utreda hur en lämplig bemanning bör se ut på ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning.

Vinjetten, som utgjordes av ett fiktivt boende, hade inga resursrestriktioner att ta hänsyn till, utan fokus låg på att utforma bemanningen på ett sätt som gör det möjligt att uppfylla de kvalitetskrav och riktlinjer som åligger utförare i Stockholms stad, med särskild betoning på rehabiliterande synsätt, trygg och meningsfull vardag samt personcentrerad vård och omsorg.

Studien genomfördes med hjälp av fokusgrupper med olika yrkeskategorier på vård- och omsorgsboenden, samt en enkät som distribuerades till samtliga boenden i Stockholms stad. Syftet med fokusgruppsdiskussionerna var att fånga deltagarnas resonemang kring lämplig bemanning på den fiktiva enheten, samt att belysa vilka konsekvenser som kan uppstå vid en alltför låg bemanning kan få. Syftet med enkäten var att få en uppfattning om lämplig bemanning för den fiktiva enheten baserad på erfarenheter från de yrkesgrupper som arbetar på vård- och omsorgsboenden.

Ladda ner PDF

Publicerad: 21 juni, 2023

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.